BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда

Анотация:

Курсът е предвиден за самостоятелна работа на студенти, изкарали пълния курс на “Методика на чуждоезиковото обучение”. Целите са да бъдат изградени умения за създаване и прилагане на автентични аудиовизуални приложения в процеса на обучението по езика.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да използват аудиовизуални приложения в ЧЕО.

2) могат:

• да ползват програми за създаване на аудиовизуални материали

• да изготвят необходимата учебна документация с тези материали


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят поне един чужд език на равнище С1, още по-добре два езика, както и да имат висока степен на компютърна грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Практическа задача и курсов проект, възложени от преподавателя

Литература по темите:

На английски език

• Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. (1995) Language Test Construction and Evaluation, Cambridge: Cambridge University Press

• Damen, L. (1987) Culture learning: The fifth dimension in the language classroom, Addison-Wesley

• Eastment, D. (1999) The Internet and ELT. London: The British Council/ Oxford: Summertown Publishing

• Gitsake, C. and R. P. Taylor. (1999) Internet English: WWW-Based Communication Activities. Oxford: Oxford University Press

• Heaton, J.B. (1990) Classroom Testing. Harlow: Longman

• Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

• McDonough, J. and Shaw, C. (2003) Materials and Methods in ELT (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishing

• McNamara, T. (2000) Language Testing, Oxford: Oxford University Press

• Moon J. (2000) Children Learning English, Macmillan Heinemann

• Nunan, D. (1989) Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press

• Teeler, D. and P. Gray. (1999) How to Use the Internet in ELT. Harlow: Longman

• Weir, C. (1993) Understanding and Developing Language Tests, Prentice Hall

• Windeatt, S., Hardisty, D. and Eastment, D. (2000) The Internet. Oxford: Oxford University Press

Френски:

 Le Français dans le Monde, списание

 NOUVELLES TECHNOLOGIES ET APPRENTISSAGE DES LANGUES. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Aout/Septembre 1988.

 PUBLICS SPECIFIQUES ET COMMUNICATION SPECIALISEE. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Aout/Spetembre 1990.

 Valette, Rebecca M. (1975) Le test en langues etrangeres. Guide pratique. Paris: Classiques Hachette

Български:

• Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004). Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

• “Държавни образователни изисквания за учебно съдържание – чужди езици” (2001), сп. Чуждоезиково обучение, кн.1, стр. 66-75

• Симеонова Й. (2000) Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

• Симеонова Й. (2000) ‘Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя’, сп. ЧЕО, кн. 1

• Симеонова Й. (2000) ‘Комуникативни акценти в началната методическа подготовка’, сп. ЧЕО, кн. 5-6

• Стефанова, П. (1999). Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

• Стефанова П. (1999) ‘По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език’, сп. ЧЕО, кн. 5

• Стойчева, Д. (2000) ‘Педагогическа практика – цели, съдържание, организационни форми’, сп. ЧЕО, кн.5-6

• Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

• Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски”

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

КУРСОВ ПРОЕКТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 100%