TCMB527 Практика: Цифрови и аналогови интегрални схеми

Анотация:

Целите на курса са придобиване на практически познания за действието и свойствата на аналоговите и цифровите интегрални схеми.

Теоретични познания по разглежданите въпроси се получават от курс ТСМВ011 Цифрови интегрални схеми и от паралелно провеждания курс ТСМВ401 Аналогови интегрални схеми.

• Провеждат се практически занятия, в които студентите се запознават с каталожните данни на ОУ, изчисляване и експериментално изследване на основни усилвателни схеми с тях.

• Изследва се диференциален усилвател с ОУ на диференциален източник за линия и на програмируем усилвател.

• Разучават се параметрите на ИС на нискочестотен усилвател на мощност, изчисляват се и експериментално се изследват нискочестотни усилватели.

• Разучават се ИС на компаратор тип 311, изчисляват се и експериментално се изследват схеми с него.

• Запознават се с параметрите, изчисляват се и експериментално се изследват интегрални линейни постояннотокови стабилизатори. Запознават се с параметрите на съвременна интегрална схема за ключови стабилизатори.

• Изчислява се и експериментално се изследва генератор на правоъгълни импулси с ОУ на ИС на таймер.

• Провеждат се лабораторни упражнения, в които се извършва експериментално изследване на основните видове логически елементи и на комбинационни логически схеми.

• Реализират се и се изследват индикатори и дешифратори.

• Изследва се действието на тригери, регистри и броячи.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• действието на операционни и диференциални усилватели;

• действието и параметрите на нискочестотни усилватели с ИС;

• действието и параметрите на компаратори;

• действието и параметрите на интегрални линейни постояннотокови стабилизатори и ключови стабилизатори;

• действието на генератори;

• действието на основните видове логически елементи и комбинационни логически схеми;

• действието, структурата и параметрите на индикатори и дешифратори;

• действието, структурата и параметрите на тригери;

• действието, структурата и параметрите на регистри;

• действието, структурата и параметрите на основните видове броячи.

2) могат:

• да реализират и изследват операционни и диференциални усилватели;

• да реализират и изследват основни схеми на нискочестотни усилватели с ИС;

• да реализират и изследват компаратори;

• да реализират и изследват интегрални линейни постояннотокови стабилизатори и ключови стабилизатори;

• да реализират и изследват основни видове генератори.

• да реализират и изследват логически елементи и комбинационни логически схеми;

• да реализират и изследват индикатори и дешифратори;

• да реализират и изследват тригери;

• да реализират и изследват регистри;

• да реализират и изследват основни видове броячи.


Предварителни изисквания:
Теоретични и практически познания по електротехника, електроника и теоретични познания по цифрови и аналогови интегрални схеми.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Каталожни данни за цифрови интегрални схеми – запознаване с най -важните каталожни данни на основните видове цифрови интегрални схеми.

2. Логически елементи.

3. Комбинационни логически схеми.

4. Седемсегментни индикатори и дешифратори.

5. Тригери.

6. Регистри.

7. Броячи.

8. Матрични и линейни индикатори.

9. Нагряване и охлаждане на електронни елементи – изучават се причините за нагряване на електронните елементи и начините за охлаждането им. Запознаване със съвременни начини за охлаждане без радиатори.

10. Операционни усилватели - запознаване с каталожните данни на ОУ, изчисляване и експериментално изследване на основни усилвателни схеми с тях.

11. Специализирани усилватели – изследват се диференциален усилвател с ОУ на диференциален източник за линия и на програмируем усилвател.

12. Усилватели на мощност – разучават се параметрите на ИС на нискочестотен усилвател на мощност, изчисляват се и експериментално се изследват усилватели за звуковъзпроизвеждане.

13. Аналогови компаратори –– разучават се ИС на компаратор тип 311, изчисляват се и експериментално се изследват схеми с него, реализират се и се изследва компаратор с хистерезис.

14. Линейни постояннотокови стабилизатори – запознаване с параметрите, изчисление и експериментално изследване на интегрални линейни постояннотокови стабилизатори.

15. Ключови стабилизатори – запознаване с параметрите на съвременна интегрална схема за ключови стабилизатори. Реализация с нея на понижаващ и повишаващ преобразувател на постоянно в постоянно напрежение.

16. Генератори – изчисляване и експериментално изследване на генератор на правоъгълни импулси с ОУ на ИС на таймер.

Литература по темите:

• Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 2. Цифрови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

• Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 3. Аналогови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

• Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 4: Специализирана електроника в телекомуникациите. София: Изд. на НБУ, 2011.

• Токхайм, Р., Цифрова електроника, Техника, С. 1999 г.

• Клейтън, Джордж и др. Операционни усилватели. София: Техника, 1997.

• Нюрман, Дитер. Токозахранващи устройства. София: Техника, 1999.

Средства за оценяване:

Студентите получават две текущи оценки за успешно завършени практически задачи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

При реализация на практическите задачи свързани с програмиране и работа със специфични софтуерни инструменти и хардуер, студентът може да се яви директно на изпит върху по-сложна задача от предварително поставената му, като така се признават уменията му и върху по-лесния материал. Във финалната оценка се взима предвид до колко добре студентът може да представи конкретната разработка.