TCMB526 Проект: Цифрови комуникации

Анотация:

Студентите, записали курса отговарят писмено на тестови въпроси в областта на цифровите радиокомуникации и защитават отговорите си пред водещия преподавател.

Оценяването се извършва след проведено събеседване и представен курсов проект, свързан с проектиране на радиопредевателно или радиоприемно устройство.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще могат и знаят да изготвят идейни проекти за проектиране на радиоприемно и радиопредавателно устройство.
Предварителни изисквания:
Основни познания по радиотехника

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво означава понятието електромагнитно поле? Опишете основните параметри на електрическото и магнитното поле!

2. Какво е предназначението на модулаторите и демодулаторите в радиоприемо-предавателните устройства? Опишете накратко принципа им на работа!

3. Какво означава понятието „индукция” ?

4. Какъв блок е тунерът в радиоприемните устройства и какви са неговите основни функции? Опишете ги!

5. На какъв принцип работят входно/изходните преобразуватели в радио приемо-предавателните устройства за пренос на глас?

6. Кои са основните параметри и характеристики на антените? Опишете ги подробно!

7. Какво означава понятието “фидер” и какви са неговите основни функции?

8. На какъв принцип работят усилвателите и трептящите кръгове и какви порцеси се извършват в тези електронни устройства? Опишете ги!

9. Какво означават понятията “чувствителност” на приемника и “ниво на цифрова грешка – BER” в цифровите комуникации?

10. Какво означават понятията „електрически ток”, „електрически капацитет” и „напрежение”?

Литература по темите:

1. ИНСТРУКЦИЯ за получаване на текущи оценки по курс ТСМВ526 “Проект: Цифрови комуникации

2. Учебно пособие "Радиовръзка и нейното приложение"

3. Записки на лектора "Основи на радиокомуникациите"

Средства за оценяване:

1.Тест

2. Идеен курсов проект