TCMB723 Бизнес планиране и програмиране на телевизионен канал

Анотация:

Целта на курса е да изгради базови познания у студентите за съвременните подходи в програмирането, управлението, планирането, структурата и организацията на работа в телевизионен канал. В условията на информационното общество ,конвергенцията между медии и телекомуникации, електронните медии ще навлизат все по-масово в живота на хората. Познаването на тяхната природа, механизми на функциониране и възможности за влияние ще изградят у младите хора сетива за тяхното етично използване, като средство за комуникация, а не средство за едностранчива пропаганда.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Какво е телевизионен канал? Как да вземат лиценз за ТВ канал? Как да направят бизнес-план ,структура на управление,организация на персонала,програмен проект и програмна концепция,програмна схема.

• …

2) могат: - да организират, програмират, управляват и планират работата в малък телевизионен канал

• ...


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

В областта на журналистиката, културата, правото,телекомуникациите, мениджмънта и финансите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Въведение в телевизията

• Законова рамка за електронните медии, органи на регулиране

• Лицензиране на телевизионен канал ,европейско законодателство

• Видове телевизионни канали

• Структура на видове телевизионни канали според формат и начин на производство

• Форми на собственост в електронните медии

• Управление на ТВ канал – развитие, нива, функции ,взимане на решения

• Управленски роли и умения

• Бизнес-план на телевизионен канал

• Проект на ТВ канал

• Упражнения

Литература по темите:

Особености на телевизионния мениджмънт - доц. д-р Иво Драганов

Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст - доц. д-р Иво Драганов

Electronic media management – Focal Press Boston, Oxford,Auckland

Телевизионният продуцент – Михаил Мелтев

Властта на новините – Хенинг Рьол

Медиите във Великобритания и САЩ – Данаил Данов

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ТЕСТОВЕ ... … % ПИСМЕН ИЗПИТ …...…%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …10…….. % УСТЕН ИЗПИТ …...…%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…40% …... % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 10 … %

ЕСЕ ........... %

РЕФЕРАТ .…...... . %

КАЗУС …40…… %

ДРУГИ: ..……….. %