TCMB522 Софтуерни системи за автоматизирано планиране

Анотация:

Завършилите курса имат базови знания за използване на MS Project като инструмент за планиране и управление на проекти. Формирани са умения и подход при решаване на проектни задачи.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Иван Богомилов  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще могат самостоятелно да ползват програмните средства за изготвяне на проектен план. Ще могат да въвеждат задачи, да ги свързват и да ги осигуряват с необходимите ресурси. Ще могат да проследяват реализацията на проектния план и да го актуализират на базата на междинни оценки.
Предварителни изисквания:
Добра общообразователна подготовка, работа с персонален компютър, владеене на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Структура на един проект, базови параметри. Фази в проектната дейност

2. Основни екрани – същност и предназначение. Основни градивни елементи, обхват и възможности на продукта MS Project.

3. Планиране на задачи. Дефиниране,и въвеждане. Създаване на йерархия.

4. Дефиниране на зависимости във времето. Видове връзки между задачите

5. Планиране на проектните ресурси.

6. Работа с календар. Дефиниране на работно време, почивни дни и използване на различни режими на работа.

7. Ресурсно планиране. Варианти в подхода.

8. Работа с часови ставки.

9. Управление на ресурсното натоварване. Отстраняване на възможни конфликти при планиране на ресурсите.

10. Настройка на проектния план.

11. Въвеждане на ограничения в процеса на планиране.

12. Въвеждане на данни в проектния план от други среди (Excel, Word).

13. Управление и проследяване на проекта в процеса на неговата реализация – създаване на база за оценка.

14. Подходи за проследяване – формален, оптимален, детайлизиран

15. Реализация на цялостен примерен проект и неговото проследяване

Литература по темите:

1. Microsoft® Project 2000 Step by Step Courseware Expert Skills Class Pack -

Carl Chatfield, PMP, Timothy Johnson, MCP, and Rebecca Chatfield, Ph.D-Microsoft Press.

Средства за оценяване:

тест, самостоятелна работа