TCMB621 Основи на радиокомуникациите

Анотация:

Курсът е специализиращ в областта на фиксираните радиокомуникации. Тематиката му обхваща принципите на изграждане на радиовръзка, радиовълни, работни честотни обхвати и канали, стандарти. Разглеждат се радиотехническите системи за пренасяне на информация и антенно-фидерните устройства.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат специализирани знания и системен подход в областта на радио комуникационната техника и технологии.

2) могат:

• да прилагат получените знанията в областта на радиокомуникациите.


Предварителни изисквания:
Познания на базово ниво по физика, математика и електротехника.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Електромагнетизъм. Основни понятия и закони.

2 Сигнали и системи. Основни параметри и характеристики.

3 Принципи на изграждане на радиовръзката. Радиовълни, работни честотни обхвати и канали. Стандарти и приложение. Разпространение на РВ. Значение на дифракцията, рефракцията и поляризацията при радиовръзката.

4 Радиокомуникационни устройства. Функционална схема на радиотехническа система за пренасяне на информация. Принципи на действие на радиопредаватели и радиоприемници.

5 Антени. Видове. Основни параметри и характеристики. Принципи на действие на антените. Еквивалентна схема. Обратимост на антените

6 Предавателни антени. Основни параметри. Диаграми на изльчване. Усилване и конструкция на антените.

7 Приемни антени. Условия на приемане. Ориентация.

8 Фидерни линии. Съгласуващи устройства и захранващи блокове.

9 Апертурни /СВЧ/ антени. Принципи на действие. Блокова схема на горен външен конвентор.

10 Входно/изходни преобразуватели - микрофони и високоговорители. Конструктивни и технологически особености.

11 Радиопредавателни устройства. Функционална схема. Предназначение на отделните блокове. Конструктивни и технологически особености.

12 Модулатори. Блок за амплитудна модулация /АМ/. Блок за честотна модулация /ЧМ/. Блок за фазова модулация. Електрически, конструктивни и технологически особености.

13 Зони на покритие и на обслужване на радиопредавател в различни честотни обхвати.

14 Радиоприемни устройства. Функционална схема. Предназначение на отделните блокове. Конструктивни и технологически особености.

15 Демодулатори. Чувствителност на радиоприемни устройства

Литература по темите:

1. Записки на лектора

2. Наръчник по телекомуникации, Анабел Дод

Средства за оценяване:

ТЕСТ, курсова работа