TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• разглеждат се основните процеси в радиокомуникациите – трептящи кръгове, генериране и усилване на високочестотни трептения, сумиране на мощност, аналогови и цифрови модулации /манипулации/, честотни преобразуватели, демодулатори за аналогови и цифрови сигнали.

• измерване на основните параметри на сигналите при различните процеси

• студентитеполучават минимум практически опит при работа с различни измервателни уреди

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Ангел Александров  
доц. Анушка Станчева  д-р
гл. ас. Тереза Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• прицнипите на работа на отделните устройства в радиокомуникации.

• основните параметри на различни радиокомуникационни устройства и методите на измерването им

2) могат:

• правилно да се ориентират в многобройната елементна база при избор на схемно решение

• самостоятелно да измерват отделни параметри на дадено устройство

• могат да направят избор на отделно устройство при проектиране на дадена система


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- математика, физика

- основи на електрониката,

- основи на електротехниката,

- излъчване и разпространение на електромагнитни вълни.../антени/.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:Т ЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Тематичен план на курса:

Увод: Радиoкомуникационни системи

1. Процеси в трептящите кръгове. Паралелен и последователен тр. кръг. Параметри. – 2 ак.ч. - лекция

2. Генератори. Видове. Принцип на действие. Режими на работа. Основни уравнения. – 2 ак.ч. - лекция

3. Обобщени триточкови схеми на LC генератори. Кварцови генератори-видове. – 2 ак.ч. - лекция

4. Честотни синтезатори. Методи на синтез. Директен аналогов синтезатор /DAS/. Директен цифров синтезатор /DDS/. Честотен синтезатор с косвен синтез /PLL/- 2 ак.ч. - лекция

5. Измерване параметрите на трептящ кръг. – 2 ак.ч. - лабораторно упражнение

6. Режими на работа на РУМ. Динамични характеристики. Хармоничен анализ на колекторния ток. Коефициент на разлагане на косинусоидалния импулс. - 2 ак.ч. - лекция

7. Настройка на РУМ за УКВ предавател. – 2 ак.ч. - лабораторно упражнение

8. Първи тест – 1 ак.ч.

9. Широколентови съгласуващи трансформатори. Сумиране на мощност. Видове. - 2 ак.ч. - лекция

10. Измерване на проходната и отразена мощност. КСВ. – 2 ак.ч. -лабораторно упражнение

11. Управление на генерираните трептения. Модулация. Видове: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ. Спектрални характеристики. – 2 ак.ч. - лекция

12. Цифрови модулации. Видове. - 2 ак.ч. - лекция

13. Семинарно занятие върху модулации – 2 ак.ч.

14. Честотни преобразуватели. Видове. Параметри. Усилватели на МЧ. Филтри. - 2 ак.ч. - лекция

15. Демодулатори за АМ, ЧМ, ФМ, ИМ. Цифрови демодулатори. - 2 ак.ч. - лекция

16. Втори тест – 1 ак.ч.

Литература по темите:

1. Александров, А., Т. Стефанова, Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни, Аскони, София, 2014

2. Добрев, Д., Йорданова, Л., Радиокомуникации - част първа, Сиела, София, 1999

3. Добрев, Д., Йорданова, Л., Радиокомуникации - част втора, Сиела, София, 2000

4. Константинов, К., Радиотелефони, Пасат - Алкони, Г. Оряховица, 2003.

5. Манолов, С., Тихчев, Хр., Генератори, Техника, София, 1982

6. Тихчев, Хр., Радиопредавателни устройства, Техника, София, 1992

7. Тихчев, Хр., Ръководство за лабораторни упражнения по радиопредавателни устройства, Техника, София, 1985

8. Dambacher, P., Digitale Technik fur den Horfunk und Fernsehn, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 1991

9. Goldberg, Bar - Giola, Digital Techniques in Frequency Synthesis, McGraw-Hill, 1998

10. Motorola, Radio, RF and Video Applications, USA, 1991

11. Philips, RF power transistors and modules, NL, 1984

12. Philips, Wideband transistors and Wideband hybrid IC modules, NL, 1985

Средства за оценяване:

ТЕКУЩКОНТРОЛ: СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ТЕСТОВЕ......................60 % ПИСМЕН ИЗПИТ.........80 % УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ...........10 % УСТЕН ИЗПИТ..........20 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ.......... % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ...... %

ЕСЕ............................ %

РЕФЕРАТ........................ %

КАЗУС.......................... %

ДРУГИ:лабораторни упражнения.30 %