TCMB302 Електрозахранване на телекомуникационни системи

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Да запознае студентите с:

• Процеси на генериране и съхранение на електрическа енергия.

• Обща структура и характеристики на електрозахранващите системи в телекомуникациите.

• Принципни схеми и действие на преобразувателите на променливо в постоянно напрежение.

• Принципни схеми и действие на преобразувателите на постоянно в постоянно напрежение

• Структурни схеми и показатели на мрежови ключови захранващи устройства

• Принципни схеми и действие на преобразувателите на постоянно в променливо напрежение

• Принципни схеми и действие на преобразуватели за стабилизиране на променливо напрежение

• Структурни схеми и характеристики на системите за непрекъсваемо електрическо захранване

• Структурни схеми и характеристики на системите за електрическо захранване с използване на възобновяеми източници на енергия

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципи на генериране, съхранение и преобразуване на електрическа енергия. Принципни схеми и начин на действие, характеристики и параметри на преобразуватели на електрическа енергия.

• Структурни схеми, характеристики и параметри на системи за непрекъсваемо електрическо захранване

• Структурни схеми, характеристики и параметри на системи за електрическо захранване при използване на възобновяеми източници на енергия.

2) могат:

• да направят избор на структура на система за електрическо захранване за телекомуникационни цели.

• да направят сравнение на характеристики и параметри на: 1.системи за непрекъсваемо електрическо захранване 2. системи за електрическо захранване при използване на възобновяеми източници на енергия

• да направят сравнение на характеристики и параметри на преобразуватели на електрическа енергия.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• математика 1,2,3 и 4 част,физика 1 и 2 част……………………………………………………..

• основи на електрониката 1 и 2 част……………………………………………………………………..

• основи на електротехниката 1 и 2 част …………………………………………………………..

• електрически материали и измерванияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Тематичен план на курса:

Общи сведения

1.Обща характеристика на системите. Изисквания при различни приложения. Централизирани системи за електрозахранване – базови схеми и блокове за изграждане. Децентрализирани системи за електрозахранване – базови схеми и блокове за изграждане.- 1 ак.ч.

Акумулиране на енергията

2. Параметри и характеристики на акумулаторни батерии. Процеси на зареждане и разреждане. Начини за зареждане и изисквания към източника. Особености при експлоатация – 1 ак.ч.

3. Други елементи за съхранение на енергията – суперкондензатори, кинетични батерии-1 ак.ч.

4.. Възобновяеми източници на енергия – фотоволтаични елементи и батерии, ветрогенератори, горивни клетки-1 ак.ч.

Електрозахранване с постоянно напрежение

Преобразуватели на променливо в постоянно напрежение (АС/DC конвертори)

5.Еднофазен еднополупериоден неуправляем токоизправител. Еднофазен двуполупериоден неуправляем токоизправител със средна точка на трансформатора . Работа при активен товар. Работа при заряд на акумулаторна батерия-1 ак.ч.

6. Еднофазен мостов неуправляем токоизправител. Работа при активен и активно-капацитивен товар. Работа при заряд на акумулаторна батерия-1 ак.ч.

7. Трифазни неуправляеми токоизправители. 1 ак.ч.

8. Еднофазни двуполупериодни управляеми токоизправители – работа при активен и активно-индуктивен товар-1 ак.ч.

9. Трифазни управляеми токоизправители – работа при активен и активно-индуктивен товар-1 ак.ч.

10. Основни показатели на токоизправителите по отношение на захранващата мрежа. 1 ак.ч.

11. Основни показатели на токоизправителите по отношение на товара – пулсации на изходното напрежение и изглаждащи филтри-1 ак.ч.

Преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение (DC/DC конвертори)

12. Стабилизиране на постоянно напрежение. Линейни стабилизатори с интегрални схеми1 ак.ч.-

13. Преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение без галванично разделяне – понижаващ, повишаващ, инвертиращ-1 ак.ч.

14.Преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение с галванично разделяне- прав, обратен, пушпулен, полумостов, мостов-1 ак.ч.

15. Преобразуватели и интегрални схеми за зареждане на акумулаторни батерии за персонални комуникационни системи-1 ак.ч.

Мрежови ключови захранващи устройства

16. Обща структурна схема . Корекция на фактора на мощност.-0.5 ак.ч.

17. Интегрални схеми за управление. Управление по ток и по напрежение. Елементи за защита-0.5 ак.ч.

18. Радиосмущения. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Противосмутителни филтри. Елементи за защита от външни свръхнапрежения-1 ак.ч.

Първи тест – 1 ак.ч.

Електрозахранване с променливо напрежение

Преобразуватели на постоянно в променливо напрежение (DC/AC конвертори)

19. Еднофазен мостов транзисторен инвертор на напрежение – нерегулируем и регулируем -1 ак.ч..

20. Схемни варианти на еднофазни транзисторни инвертори на напрежение-0.5 ак.ч.

21. Трифазни транзисторни инвертори на напражение 1 ак.ч...

22. Начини за регулиране на изходното напрежение – широчинно-импулсна модулация. Хармоничен състав на изходното напрежение при нерегулируеми и регулируеми инвертори на напрежение. Филтриране-1 ак.ч.

Регулиране и стабилизиране на променливо напрежение

23. Еднофазни тиристорни променливотокови регулатори – схемни варианти. Работа при активен и активно-индуктивен товар. Работа като статичен ключ и като превключвател на източниците-1 ак.ч.

24. Трифазни променливотокови регулатори - схемни варианти -0.5 ак.ч.

25. Стабилизатори на променливо напрежение -1 ак.ч..

Системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS)

26. Нарушения в качеството на мрежовото напрежение. Изисквания при захранване на чувствителни консуматори. Устройства за подобряване качеството на напрежението – протектори, филтри-1 ак.ч.

27.Видове системи за непрекъсваемо електрозахранване – статични и динамични.Структурни схеми, параметри, сравнителен анализ-1 ак.ч.

28. Структурни схеми за повишаване на надеждността. Ключове за прехвърляне на източника. Резервно електрозахранване-1 ак.ч.

Електрозахранване с използване на възобновяеми източници на енергия

29. Общи структурни схеми при различни източници и при изискване за захранване с постоянно или променливо напрежение. Съвместяване със системи за непрекъсваемо електрозахранване. Режими за генериране на електроенергия в захранващата мрежа-1 ак.ч.

Общи въпроси

30. Заземления и изравняване на потенциалите. Изисквания за техническа безопасност – преглед и сравнение на различните защитни мерки-1 ак.ч.

Втори тест – 1 ак.ч.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Анчев М., М.Минчев , “Системи за непрекъсваемо електрическо захранване (електрическо захранване на “чувствителни “ консуматори)”, С., Авангард, 2005,2006.

2. Минчев М., Й.Шопов, Е.Рац, “ Преобразувателна техника,С,.Авангард, 2006.

3. Бобчева М., Н.Градинаров,Г.Малеев,Е.Попов, М.Анчев, “Силова електроника”,С,. изд.на ТУ-София, 1998,2001.

4. Лекции по дисциплината “Електрически материали и измервания”.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ контрол - два писмени теста върху 100% от материала;

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ: - Писмен.