TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни

Анотация:

Курсът е насочен към съставяне на работещи приложения на информационни системи – SQL бази данни. Основава се основни принципни постановки от релационния модел на данните. Набляга се на етапите, принципите и подходите при моделирането на реални процеси в термините на релационна база от данни.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
гл. ас. Полина Михова  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да създаде у студентите необходимия подход при съставяне на модел на данните за БД от релационен тип и последващо съставяне на информационна система

• Да премине през всички етапи на съставяне на работеща информационна система

• Да се разгледат и анализират примери за често срещани типични случаи, оформени като задание за разработка за всеки студент и разглеждани поотделно по време на занятията.


Предварителни изисквания:
Добри компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни задачи при съставянето на база от данни. Данни. Тип. ER модел. Релационен модел – основни понятия. Ограничения на релационния модел. Примери

2. Увод в SQL. Типове данни в SQL.

3. Навлизане в езика SQL. Създаване на заявки свързани с бази данни и таблици.

4. Заявки за търсене Select и Select Where

5. Усложнени заявки за търсене Select. Работа с няколко таблици.

6. Допълнителни клаузи към заявка Select – Between, In, Like

7. Релационна операция Join. Заявки при използване на innerjoin, leftjoin, rightjoin и fulljoin.

8. Агрегатни функции на SQL. Group By и Having клаузи.

9. NoSQL бази данни - Regis, Mongo.

10. Cloud NoSQL - MongoLab.

Литература по темите:

1. Проектиране на бази от данни, Майкъл Х. Ернандес, ISBN 9546853011, 2003

2. Бази от данни I част, Юлиана Пенева, София 2003

3. Уеб налични материали по курса

4. www.w3schools.com/sql/default.asp

5. www.sqlcourse.com/

6. http://www.sql-tutorial.net/

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

- изпит SQL 50%

- практическо задание NoSQL(MongoLab) 50%