TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите

Анотация:

• Целите на курса са придобиване на практически познания за действието и свойствата на електрически вериги и техните параметри, на полупроводникови елементи и интегрални схеми.

• Развива навици и умения за измерване на параметри на: електрически вериги при постоянен и променлив ток; преходни процеси; синусоидални и импулсни електрически сигнали.

• Изгражда умения и практически познания за действието и свойствата на полупроводниковите елементи, аналоговите и цифровите интегрални схеми.

• Развива навици и умения за интерпретиране на резултатите в аналитичен, графичен и числен вид.

• Изгражда умения за работа с виртуални измервателни уреди.

• Изгражда умения за извършване на практически задачи с измервателни инструменти от компютърно базирана учебна платформа “ELVIS II+”.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• експериментално да определят параметрите на постоянни, хармонични и импулсни електрически сигнали с виртуални измервателни уреди;

• експериментално да определят параметрите на електрически вериги при променлив ток с виртуални измервателни уреди;

• да познават действието и свойствата на диоди и да определят поляритета им;

• да познават действието и свойствата на интегрални схеми.

2) могат:

• да монтират електрически схеми и свързват виртуални измервателни уреди към тях;

• да измерват параметрите на постоянни, хармонични и импулсни електрически сигнали с виртуалнои измервателни уреди;

• да измерват с цифров мултимер, осцилоскоп, импеданс анализатор и Боде анализатор на RC вериги;

• да реализират практически електронни схеми с аналогови и цифрови интегрални схеми.


Предварителни изисквания:
• Да имат основни знания от обучението по физика в средното образование, раздели електричество и магнетизъм.

• Компютърни умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Лабораторно упражнение №1

Функционалните възможности на работна станция Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II+ (ELVIS II+). Терминали на работния плот на станцията и терминали на измервателните уреди вградени в ELVIS II+

Лабораторно упражнение №2

Виртуален цифров мултимер (DMM). Измерване на постоянно и променливо напрежение, постоянен и променлив ток, съпротивление, индуктивност и капацитет.

Лабораторно упражнение №3

Виртуален функционалният генератор (FGEN). Генериране на синусоидален, триъгълен и правоъгълен сигнал, настройка на честота, амплитуда, отместване и коефициент на запълване на правоъгълни импулси.

Лабораторно упражнение №4

Виртуален източник на постоянно напрежение. Реализиране на постоянно напрежение +15 V, -15 V и +5 V, и регулируемо захранване на постоянни напрежения от -12V до +12 V.

Лабораторно упражнение №5

Виртуален импедансметър. Измерване на активна и реактивна компоненти, модул и фазов ъгъл на импеданса.

Лабораторно упражнение №6

Виртуален цифров осцилоскоп (Scope). Измерване на период и фазова разлика. Измерване на размах, максимална и ефективна стойност на напрежителни сигнали.

Тест 1: Самостоятелно изпълнение на практическа задача.

Лабораторно упражнение №7

Виртуален спектрален анализатор. Спектрален анализ на синусоидален и триъгълен сигнал.

Лабораторно упражнение №8

Виртуален Боде анализатор. Изследване амплитудно-честотни и фазово-честотни характеристики на четириполюсници.

Лабораторно упражнение №9

Измерване на параметри на електрически вериги при постоянен ток. Измерване на постоянно напрежение и ток. Изследване на делител на напрежение.

Лабораторно упражнение №10

Измерване на параметри на преходен процес: максимална и минимална стойности на импулс, размах на импулс; период на повторение, честота на повторение, продължителност на импулс, коефициент на запълване, време за нарастване и време за намаляване на импулс, скорост на нарастване и скорост на намаляване на импулс.

Лабораторно упражнение №11

Измерване на параметри на синусоидални и импулсни електрически сигнали. Амплитудни параметри: моментна стойност, максимална стойност, размах, средна стойност и ефективна стойност. Времеви и фазови параметри: период, честота на повторение, кръгова (ъглова) честота, начално отместване, начална фаза, текуща фаза, пълна фаза, фазова разлика (ъгъл).

Лабораторно упражнение №12

Изследване на схеми при сериен и паралелен резонанс.

Лабораторно упражнение №13

Изследване на полупроводникови елементи и определяне на параметрите им. Изследване на светодиод и фототранзистор.

Тест 2: Самостоятелно изпълнение на практическа задача.

Литература по темите:

• Гуров, Н., Д. Държанова, А. Еленков, И. Калчев, П. Цветков. Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания, Част 1, ISBN-10:954-438-563-0, ISBN-13:978-954-438-563-7, Технически университет- София, София, 2006.

• Клейтън, Джордж и др. Операционни усилватели. Изд. Техника, София, 1997.

• Куцаров, С. И., Електронни схеми, том l, Закони, сигнали, вериги, Изд. “Св. Климент Охридски”, София, 1999.

• Токхайм, Р., Цифрова електроника, Техника, С. 1999.

• Фархи, С. Л., С. П. Папазов, Теоретична електротехника, том l, Техника, С., 1992.

• National Instruments, NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series (NI ELVIS TM II Series) User Manual, January, 2009.

• National Instruments, NI ELVIS II Series Specifications, February, 2009.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

1) Самостоятелно изпълнение на практическа задача - 80%

2) Представяне и защита на практическата задача - 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

1) Самостоятелно изпълнение на практическа задача - 80%

2) Представяне и защита на практическата задача - 20%

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СТУДЕНТ МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ФИНАЛЕН ИЗПИТ ИЛИ ОТ ЧАСТ ОТ ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ:

При текуща оценка от семестъра 3.00 или повече студентът има право да не полага изпит върху материала от този семестър, но може да го направи, ако желае да повиши оценката си.