TCMB659 Основни принципи на информационното общество

Анотация:

Да запознае студентите с:

• Да даде допълнителни познания в областта на информационните системи свързани с новите и възникващите технологии.

• Чрез самостоятелната си работа и участието си в семинари студентите да придобият познания и опит за извличане на необходимата им информация.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• новите тенденции в системите за информационно осигуряване

2) могат:

• да избират типът информационна система по зададени условия


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 История на информационното общество

2 История на информационното общество

3 Интернет – глобална информационна мрежа

4 Електронни комуникации

5 OSI модел. Общи понятия - стандарти и протоколи

6 Системи за информационно осигуряване

7 Взаимодействие между мрежите

8 Широколентови мрежи

9 Интеграция на телекомуникационните мрежи и услуги

10 Видове услуги

Литература по темите:

• Добрев, Б., Е.Гецова,Пътеводител на електронното правителство,International University, Sofia,2005

• Кастелс, М.,Информационната епоха: общество, икономика и култура, том 1, Възходът на мрежовото общество,Лик, София,2004

• Колинс Д.,Пътят към величието,Класика и стил, София,2003

• Дракър П.,Мениджмънт предизвикателствата през XXI век,Класика и стил, София,2005

• Дракър П.,Мениджмънтът в следващото общеиство,Класика и стил, София,2006

• Геров, А., Гурова, Е., Информационното общество и 21 век, IDG Бългрия, 1999

• Bocij P., A. Greasley, S. Hickie, Business Information Systems, Technology Development & Management, Pearson Education Ltd, Harlow, 2008

• Clark, M.P., Data Networks, IP and the Internet, John Wiley & Sons, 2003

• Laudon L., J.Laudon, Management Information Systems, Prentice Hall, 2006

Средства за оценяване:

курсова работа