CITB553 Управление на ИТ бизнес процеси

Анотация:

Курсът обхваща процесите и методите за управление на софтуерни проекти – средства и методи за планиране и оценка на труда и продължителността на фазите, етапите и задачите, разпределяне на ресурсите, проектиране и документиране на софтуерните компоненти, фази на разработката и контрол на качеството, идентификация, оценка и средства за управление на риска на отделните етапи от проекта, внедряване и поддръжка на софтуерните продукти.

Разгледани са и различните подходи при организация на процесите в зависимост от сложността и големината на проектите – Waterfall, Rational Unified Process, Agile programming, SCRUM, Extreme programming и др., както и на утвърдени цялостни методики за управление на процесите – CMMI.

Целите на курса са студентите да добият представа за организацията на процесите за разработка на софтуерни приложения, които да им послужат като основа за бъдещото им професионално развитие в тази област.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

 Николай Душков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Организация на софтуерното производство, правила и стандарти за проектиране и разработка на софтуерни приложения, както и методи за непрекъснат контрол на качеството и управление на риска.

2) могат:

Да участват пълноценно в екипи за софтуерно проектиране, разработка и внедряване на софтуер, да задълбочават и развиват уменията в областта на управление на софтуерните проекти.
Предварителни изисквания:
Не се изискват специални знания и предварителни умения в областта на софтуерното проектиране, но известна практика в разработването на приложен софтуер, както и участието в екипи за проектиране и разработка на такъв, ще е от полза.

Изисква се базово ниво на ползване на английски език, тъй като слайдовете и препоръчаната литература са на английски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие, Заглавие на темата, Форма на преподаване, Брой часове

1 Въведение в IT процесите, лекция, 2

2 Планиране на дейностите в IT процесите, Лекция, 3

3 Обща оценка на софтуерния проект, Лекция, 3

4 Методики за управление на проектите, Лекция, 2

5 Оценка на труда за задачите в плана, Лекция, 4

6 Планиране на дейностите и задачите, Лекция, 4

7 Планиране на качеството, Лекция, 3

8 Управление на риска, Лекция, 2

9 Критерии за измерване на прогреса на проекта, Лекция, 2

10 Мониторинг и контрол на IT процесите, Лекция, 4

11 Ревюта и инспекции на документацията и програмния код, лекция, 1

ОБЩО 30

Забележка: Темите и разпределението на часовете са предварителни и подлежат на корекции, но без да се нарушава обхвата на курса и общата му продължителност.

Литература по темите:

Основна

Project Management Professional Exam, Study Guide by Kim Heldman, 5th ed, Sybex

IEEE Guideline for Developing Software Life Cycle Processes, IEEE Std 1074.1-1995

Practical Project Management – Tips, Tactics, and Tools by Harvey A. Levine

New Directions in Project Management by Paul C. Tinnirello (ed.)

Допълнителна

Software Risk Evaluation (SRE) Method Description by Ray C. Williams at al.

Project Management Nation: Tools, Techniques, and Goals for New and Practicing IT Project Manager by Jason Charvat

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - ТЕКУЩ КОНТРОЛ

УСТЕН ИЗПИТ - ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Крайната оценка засега се планира да се офрмя на базата устен изпит, като тя може да се повлияе от резултатите, показани по време на обучението. В бъдеще се обмисля вариант да се премине изцяло към тестове – вкл. и като финален изпит, но тяхната подготовка изисква натрупване на практически опит и оценка от страна на преподавателя при възприемането на материала от студентите.