CITB506 Принципи на базите от данни

Анотация:

Основна цел на настоящия курс е да запознае студентите с принципите на базите от данни и свързания с тяхното управление софтуер. Той е с практическа насоченост като покрива теми, отнасящи се до моделирането и проектирането на бази от данни. Особено внимание се отделя на релационните системи и методите за осигуряване ефективна обработка на потребителски заявки. Студентите придобиват практически умения за проектиране на релационни бази от данни и разработване на съответните информационни системи.

Настоящият курс се състои от следните части: Основни понятия. Моделиране на данните. Релационни СУБД. SQL. Нормализация на данните. Проектиране на бази от данни.

Цели

• да запознае студентите с основните понятия, свързани с базите от данни;

• да разгледа принципите на проектиране на базите от данни;

• да акцентира върху моделирането на данните;

• да запознае студентите с теорията на релационните СУБД;

• да осигури основа за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни бази от данни.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да моделират данни и да работят с релационни СУБД

2) могат:

• да проектират бази от данни


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• програмиране;

• операционни системи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Подходи за управление на данните – файлове и бази от данни.

Моделиране на данните. Видове модели.

Архитектури на СУБД. Независимост на данните.

Релационнен модел на данните.

Релационни езици. SQL.

Физическа организация на базите от данни.

Нормализация на данните.

Концептуално моделиране. E-R модел

Проектиране на бази от данни.

Литература по темите:

• Пенева Ю. Бази от данни – І част, II – издание, Регалия 6, 2005.

• Ернандес М. Проектиране на бази от данни. СофтПрес, 2004.

• Грубер М. Mastering SQL - професионално издание, СофтПрес, 2001.

• Къминг А. Ръсел Г. SQL хакове: съвети и инструменти за изследвание на вашите данни, ЗеСТ Прес, 2008.

• Димитров В. Текстови бази от данни. Сиела, 2004.

• Elmasri R, Navathe S. Fundamentals of Database Systems, VI-th ed., Addison-Wesley, 2011.

• Connolly T., Begg C. Database Systems, 5-th ed., Addison-Wesley, 2010.

• Date C. An Introduction to Database Systems, VIII-th ed, Addison Wesley, 2004.

• Garcia-Molina H.,Ullman J.,Widom J. Database Systems: The Complete Book, 2-nd ed. Prentice Hall, 2008.

• Tivari S. Professional NoSQL, Wrox Press, 2011.

• Teorey T et al. Database Modeling and Design: Logical Design, V-th ed., Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

• Hellerstein J.,Stonebraker M. Readings in Database Systems ,4th edition, MIT Press, 2005.

Средства за оценяване:

Начин на оценяване: Формиране на оценката зависи от активността на студента по време на протичането на курса или от изпитния резултат по време на сесията. Изпитването е чрез тестове.

Оценяването се извършва по три начина:

1. Текущо оценяване– провежда се по време на семестъра след запознаване с определени теми. Формира се "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Крайна Оценка Текущо Оценяване" (КОТО). Текущото оценяване се състои от три теста – с тегла 30%, 40% и 30% от окончателната оценка. Минимални изисквания за всеки от тях са 51 точки, което се равнява на оценка Среден 3, при максимален брой възможни точки 100 - Отличен 6. Окончателната оценка на студента се формира съгласно посочените по-горе тегла.

2. Изпит – провежда се по време на сесията върху целия материал. Състои се от комплексен тест, обхващащ целия материал. Предназначен е за само студенти, които не са покрили изискванията на текущия контрол или такива, които не са доволни от постиженията си по време на семестъра. Окончателната оценка на студента се формира от показаните резултати на теста. Минималните изисквания са получаване на 51 точки, което се равнява на оценка Среден 3. Ако студентът не покрие минималните изисквания, се явява на поправителен изпит.

3. Смесено оценяване - окончателната оценка на студента се формира в зависимост от предадените форми за текущо оценяване и показаните резултати на изпита. Формира се "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез оценки от текущо оценяване и оценки от изпит.