CITB505 Безжични компютърни мрежи

Анотация:

Курсът запознава с основните елементи, протоколи и услуги, срещани в безжичните мрежи. Представени са градивните елементи на безжичните комуникации, клиентския и инфраструктурен хардуер. Разгледана е архитектурата на безжичните локални, глобални, градски и персонални мрежи. Описани са стандартните и допълнителни инфраструктурни услуги и протоколи. Основно внимание е обърнато на конфигурирането на инфраструктурните устройства, както и на клиентите на операционните системи Windows и Linux. Описани са и някои често срещани процедури по откриване и отстраняване на неизправности в безжичните мрежи.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Емил Стоилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

- архитектурата на безжичните мрежи

- градивните елементи на безжичните мрежи

- стандартните и допълнителни услуги на безжичните мрежи

- проблемите свързани с функционирането на безжичните мрежи

2) могат:

- да конфигурират инфраструктурните устройства на безжичните мрежи

- да конфигурират безжични клиенти в различни операционни системи

(Windows, Linux)


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Начални познания по компютърни мрежи

- Общи познания по операционни системиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в курса. Регулаторни и технически организации в областта

на безжичните мрежи

2. Градивни елементи на безжичните комуникации.Стандарти в безжичните

мрежи

3. Клиентски хардуер в безжичните мрежи

4. Инфраструктурен хардуер в безжичните мрежи

5. Безжични локални мрежи

6. Безжични глобални, градски и персонални мрежи

7. Безжични мрежови услуги и протоколи: TCP/IP

8. Контролно упражнение 1

9. Стандартни и допълнителни инфраструктурни услуги и протоколи

10. Основи на сигурността в безжичните мрежи

11. Конфигуриране на инфраструктурни устройства

12. Конфигуриране на клиенти в операционна система Windows

13. Конфигуриране на клиенти в операционна система Linux

14. Откриване и отстраняване на неизправности в безжичните мрежи

15. Контролно упражнение 2

Литература по темите:

Лекциите са качени в системата MOODLE в сайта на Нов Български Университет. Те са достатъчни за да се покрият изискванията за изпита. Всяка допълнителна литература може да бъде полезна.

Средства за оценяване:

Контролните упражнения и изпитът са само писмени. Те се състоят от развиване на три въпроса от предварително зададен конспект. За да се освободите от изпит трябва да имате две положителни оценки от текущ контрол. За положителна оценка е необходимо да докажете владеене на материала над 50%.