PSYB503 Памет и обучение

Анотация:

В курса се представят класически и съвременни изследвания на човешката памет. Паметовите структури и процеси се разглеждат в светлината на когнитивната наука. Специално внимание се обръща на методологическите аспекти, свързани с проверката на хипотези за работата на паметта и забравянето. Отразени са както лабораторните експерименти на паметовите механизми, така и изследванията на паметта в естествени условия на функциониране.

Курсът обхваща следните тематични области:

·основна парадигма за изследване на паметта

·човешката памет като система за преработка на информация

·забравяне

·когнитивна организация и представяне на знания в паметовата система

·структура и функция на семантичната памет

·ролята на контекста за запомнянето; автобиографична, имплицитна (процедурна) и експлицитна декларативна) памет

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили успешно курса, ще:

знаят:

-основните теории и парадигми за изследване на човешката памет

-основни понятия, които описват структурата и процесите на човешката памет

-основни мозъчни механизми на паметта

могат да:

-критично да четата и разбират основните въпроси в литературата за памет

-да проверяват теории за човешката памет като планират експерименти

-да прилагат знанията за човешката памет в различни области, като образование, съдебна зала, реклама, рехабилитация

имат нагласи за:

-изследователска експериментална работа;

-критично мислене;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови познания за нервна система, когнитивни процеси и експериментална психология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Човешката памет като система за преработка на информацията. Разлика между краткосрочна и работна памет. (Лекция и експеримент в реално време)

2 Работна памет: структури, функции, обем, методи за измерване. (Лекция и експеримент в реално време)

3 Екзекутивни функции: развитие и измерване. (Лекция и експеримент в реално време)

4 ТО1 – Тест с множествен избор и приложение

5 Учене: Имплицитно и експлицитно. (Лекция и дискусия)

6 Епизодична памет. (Лекция и дискусия)

7 Автобиографична памет. (Лекция и експеримент в реално време)

8 Семантична памет: същност и организация. Теоретични модели на семантичната памет. (Лекция и дискусия)

9 Търсене на информация в дългосрочната памет. Дълбочина на преработка. Опори за търсене. Памет, зависима от контекста. (Лекция и дискусия)

10 Случайно забравяне. Теории на забравянето – разпад, трансформация и интерференция на паметовите следи. (Лекция и дискусия)

11 Мотивирано забравяне. (Лекция и дискусия)

12 Паметови нарушения. Амнезия. Рехабилитация. (Лекция и експеримент в реално време)

13 Конструктивна памет: памет светкавица и свидетелски показания. (Лекция и експеримент в реално време)

14 ТО2 - Тест с множествен избор

15 ТО3 - сравнителен анализ по теми, свързани с човешката памет и изучавани в курса.

Литература по темите:

1. Герганов Е. (1984). Памет и смисъл. София: Наука и изкуство

2. Петков, Г. (2016). Огледала в нощта. Конструктивни познавателни процеси и релации. Издателство на Нов български университет.

3.Anderson J.R (1995). Cognitive psychology and its implications. New York: W.H.Freeman and Company

5. Baddely A.D. (1999). Essentials of human memory. London: Psychology Press

6. Baddeley, Eysenck, Anderson (2014). Memory. Psychology Press

Средства за оценяване:

1. ТЕСТ С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 1 30%

2. ТЕСТ С МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 2 30%

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКАТА ПАМЕТ И ИЗУЧАВАНИ В КУРСА 40%