CSCB621 Програмиране с XML.

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с възможностите на XML и неговото използване за създаване на уеб-приложения и услуги.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

 Николай Янев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В курса се разглежда базовата XML 1.0 спецификация и най-популярните свързани с XML технологии:

* Extensible Stylesheet Language (XSL), с неговите два основни компонента: Extensible Stylesheet for Transformation (XSLT) – за трансформиране на XML документи и XSL Formatting Objects – за описване на начина на тяхното показване;

* XPath – за извличане на секции от XML документи;

* XML Namespaces – пространства от имена даващи възможност на всеки разработчик и бизнес организация да създава собствени речници, да ги споделя и да ги използва многократно;

* Document Type Definition (DTD) и XML Schema – за автоматично валидиране на XML документи и осигуряване на тяхното съответствие с предварително дефиниран тип на документ;

* XLink и XPointer – за свързване на XML документи;

* XQuery – за осъществяване на заявки (подобни на SQL) към XML данни – не само XML файлове, но към всичко, което може да се представи с XML, включително бази от данни;

* XForms – ново поколение HTML форми за въвеждане на данни, независими от конкретната платформа и устройство, които разделят данните от логиката и презентацията, могат да осъществяват изчисления и валидация, елиминират нуждата от скриптове.
Предварителни изисквания:
(X)HTML, CSS, регулярни изрази

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Общи сведения за XML. Структура на XML документ. Елементи. Атрибути. Коментари. XML декларация. Инструкция за обработка.

2. XML в браузър. Таблица с каскадни стилове. Таблици със стилове и HTML. Таблици с каскадни стилове и XML.

3. XML пространства от имена. Предназначение и работа на XML пространствата от имена. Свързване на XML. XLink. Сочене към фрагменти на документа с XPointer.

4. XForms - обзор на технологията. SVG - обзор на езика.

5. Валиден XML. DTD дефиниции. Основно DTD форматиране.

6. Валиден XML. Схеми срещу DTD дефиниции. Основни принципи на схемите. Типове данни. Асоцииране на схеми с XML документи. Анотации. Прост потребителски тип.

7. Валиден XML. Сложен потребителски тип. Ограничения. Разширения. Индикатори.

8. Тест 1.

9. DOM, SAX и StAX.

10. XSL. Императивно срещу декларативно програмиране. XPath.

11. XSLT. Шаблони. XSLT елементи. Използване на XSLT и CSS.

12. XSLT. Контрол на потока. Циклична обработка на данни.

13. XSL-FO.

14. XML и бази данни. XQuery.

15. Тест 2.

Средства за оценяване:

2 теста – по 25 % всеки = 50 %

2 задачи - по 25% всяка = 50 %

Крайната оценка се формира от текущ контрол, описан по-горе.