BUTB005 Семинар: Кризисни комуникации в туризма

Анотация:

Семинарът „Кризисни комуникации в туризма“ има за цел да запознае студентите с развитието на кризите и проблемните ситуации в туризма през призмата на световни и национални казуси. Чрез изготвянето на проект по темата на семинара, същността на кризите ще бъде проследена чрез практически умения:

- за идентифициране на проблеми/конфликти/кризи/заплахи в индустрията на гостоприемството;

- за дефиниране на различните видове кризи в туризма (природни бедствия, терористични актове; транспортни катастрофи; климатични промени, човешки конфликти

и др.)

- за изработване на антикризисен план за комуникаии в кризисни ситуации;

- за комуникации с вътрешните и външните публики;

- за комуникации с медиите;

- за справяне с кризите и рисковете в интернет, видовете онлайн заплахи, фалшиви новини и т.н.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите семинара студенти:

1) знаят:

• Същността на кризите и видовете кризи в условията на нарастващите световни политически и икономически предизвикателства;

• Превенциите и ролята на информацията в кризисни/проблемни ситуации и управлението на комуникациите с най-важните публики;

• Ролята на медитацията и комуникацията при разрешаване на кризисни/проблемни комуникации в туризма;

• Значението на ИКТ, социалните мрежи, новите медии и др. при комуникиране по време на криза.

2) могат:

• Да анализират кризите и рисковете в интернет, да познават видовете онлайн заплахи (манипулация, дезинформация, фалшиви новини и др.) и реалните информационни предизвикателства в киберпространството;

• Да използват ключови комуникационни и информационни техники и ресурси за овладяване на кризите и конфликтите в туризма;

• Да изработват антикризисен проекто-план за овладяване на кризата и задачите на екипа и неговия контрол.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• базови познания по Въведение в туризма

• базови познания по реклама и връзки с обществеността

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите представят коментар във връзка с темата на семинара след предварително обсъждане с преподавателя, като използват лекциите от курса "Кризисни комуникации в туризма" и предоставената препоръчителна литература за този курс.

Тема на коментара:

"Анализ на конкретна проблемна/кризисна ситуация в туризма (по избор на студента) и разработване на план с цел предотвратяване на отлива на туристи и запазване на имиджа на туристическата дестинация/туристическия обект".

Литература по темите:

При подготовката на коментара за семинара, студентите участват в предварително обявените консултации на преподавателя по темата и използват при необходимост предоставената препоръчителна литература за курса "Кризисни комуникации в туризма" и лекциите на преподавателя.

Средства за оценяване:

Всеки студент представя самостоятелно подготвен коментар по темата на семинара в обем от 6 с. и го презентира публично в края на семестъра.