BUTB500 Конфликти и кризи в туризма

Анотация:

Целта на курса е познаване на студентите със същността на кризите и проблемните ситуации и тяхното отражение върху развитието на туризма и неговия имидж. Той включва анализиране на спецификата на съвременните кризи и разграничаване на основните етапи и жизнен цикъл на развитие. Разглеждат се видовете кризи, в контекста на най-пагубните за туристическата индустрия събития в последните 10 години (природни бедствия, терористични атаки, климатични промени, самолетни катастрофи, злополуки и др.)

В рамките на курса се проследява управлението на кризите и значението на кризисните комуникации (планиране, екип, действия, контрол). Представят се принципите за кризисни комуникации в контекста на кризисни заплахи, рискове и конфликти в съвременния туризъм.

Сред основните теми на курса са изработването на антикризисен план с неговите ключови стъпки и начините за конструиране на кризисни сценарии, както и ключовите комуникации с вътрешните и външните публики и медиите.

Разглеждат се кризите и рисковете в интернет: видовете онлайн заплахи и реалните информационни предизвикателства в киберпространството, както и използването на ключови комуникационни и информационни техники и ресурси за овладяване на кризите и конфликтите. Курсът включва анализ на случаи, свързани с видове кризи, които засягат туристическата индустрия като цяло, както и рефлектирането върху имиджа на туристическите дестинации на терористични атаки, природни бедствия, различни видове злополуки, фалшиви новини и др.)

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата на съвременните кризи и да разграничават видовете кризи

• Ролята на вътрешните и външните публики при разрешаване на проблеми в практиката на туризма

• Значението на кризисните комуникации в туристическата организация/компания, както и взаимодействието с медиите

2) могат:

• Да идентифицират ключовите проблеми, публики и реакции при овладяване на проблеми/кризи в туристически обекти, курорти, дестинации и др.

• Да конструират кризисен сценарий за управление на комуникациите в проблемна/кризисна ситуация

• Да подготвят ключовите стъпки на ПР-кампания в кризисна ситуация и специфичните реакции и послания с различните публики


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Базови знания по Въведение в туризма

• Базови знания по Туристическа политикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Теория на кризисната комуникация. Същност и признаци на кризата. лекции 2

2 Видове кризи. Кризите в контекста на типове извънредни ситуации (анализ на случаи). лекции 2

3 Етапи в развитието на кризата – характеристики, динамика на развитие, специфики. лекции 2

4 Превенция на кризите. Оценка на риска. Подходи за неутрализиране на слухове. лекции 2

5 Управление на кризите. Значение на кризисните комуникации (планиране, екип, действия, контрол). лекции 2

6 Принципи за кризисни комуникации лекции 2

7 Антикризисен план – ключови стъпки и основни грешки. Конструиране на кризисни сценарии. лекции 2

8 Комуникации с вътрешните и външните публики – реакции и послания (анализ на случаи). лекции 2

9 Комуникации с медиите по време на криза – управление на информацията. лекции 2

10 Медиация и комуникация при конфликти и кризи. лекции 2

11 Кризисни заплахи, рискове и конфликти в съвременния туризъм. Последствия за туристическата индустрия от природни бедствия, терористични атаки, климатични промени, транспортни произшествия, злополуки и др. (анализ на случаи). лекции 2

12 Кризи и риск в интернет - видове онлайн заплахи. Информационни предизвикателства в киберпространството. лекции 2

13 Кризисни комуникации и социални медии. лекции 2

14 Роля на комуникациите в кризисни и проблемни ситуации в туризма - ключови комуникационни и информационни техники и ресурси (анализ на случаи лекции 2

15 Превенция, информация, доверие. Позитивни и негативни ракурси (фалшивите новини, рost-truth и др.) Тенденции и иновации: световни и национални казуси в туризма лекции 2

Литература по темите:

• Алексиева, С., Пъблик рилейшънс, С., 2008

• Алексиева, С., Бизнес комуникации, С., 2011

• Алексиева, С., Кризисни комуникации – В: Сб. Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза, С., 2011

• Вълков, И., Кризисна комуникация в интернет – В: Newmedia21

http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/krizisna-komunikatsiya-v-internet/

• Китанов, Я., Световната финансова криза и туристическата индустрия – В: NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE - http://uard.bg/files/custom_files/files/documents/New%20knowledge/year2_n1/paper_kitanov_y2n1.pdf

• Маринов, Р., Комуникация и кризисен мениджмънт – В: Реторика и комуникации http://rhetoric.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%82

• Милева, С., Генджева, Н., Глобализация и икономическа криза - В: Publics.bg http://www.publics.bg/bg/publications/147/

• Нешков, М., Кризите в туризма и възможни противодействия – В Сб. „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза, София, 2011

• Пачева, В., Кризата под контрол: Корпоративна комуникация в кризисна ситуация, С., 2009

• Райков, З., Как да печелим по време на криза, С., 2009

• Христов, Ч., Как да победим кризата, С., 2002

• Скот, Д., Новите правила в маркетинга и в ПР, С., 2009

• Рибов, М. и кол., Туристическа политика, С., 2010

• Томс, Ж., Георгиев, Д.Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката, С., 2010

• Сборник „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза“ (съст. и редактор С. Алексиева), С., 2011

• Алексиева, С., Бизнес комуникации, С., 2011

• Алексиева, С., Емилова, И., Караилиева, М., Специализирани видове туризъм, С., 2017

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва четири оценки по време на семестъра:

- три оценки от три писмени работи (коментар, анализ, решаване на казус), свързани с тематиката на курса в рамките на семестъра

- оценка от разработен курсов проект по темата на курса в обем от 10 с. и неговото презентиране в края на семестъра.