BATB535 Управление на туризма

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът е специфично насочен към създаване на познания за системата на стратегическо управление на туризма като цяло и конкретно управлението на туристическата фирма – хотелиерска, ресторантьорска и туроператорска.

• За целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани със структурата и процеса на стратегическо управление на туризма.

• Студентите ще бъдат запознати с субектите и обектите на управление в сферата на туризма.

• Ще се анализира средата на функциониране и развитие на туризма и бизнес управлението на туризма.

• Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
гл. ас. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните понятия и дефиниции в управлението на туристическото предприятие; структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; система на стратегическо управление на туризма, субекти и обекти на управление;

• аспекти на управление, видове и нива на управление на туризма; фазите и функциите на управление на туризма. Фази (общи функции) на управление на туризма. Функция планиране, организиране, координация и контрол; функционални направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси.

• институционалните структури и субекти на управление на туризма; бизнес управлението на туризма;

• туризмът като обект на стратегическо управление; специфичните характеристики и структуроопределящи компоненти на туризма; параметрите на управленското решение; видовете стратегически решения; управление на устойчивото развитие на туризма; основни насоки на управлението на устойчивото развитие на туризма; стратегии за устойчиво развитие на туризма

2) могат:

• да анализират структурата и процеса на стратегическо управление на туризма; система на стратегическо управление на туризма, субекти и обекти на управление;

• да анализират аспектите на управление, видовете и нивата на управление на туризма; конкретните класификационни критерии; функционалните направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси; психологическия климат на туристическата група в дестинацията;

• да познават видовете стратегически цели - общосистемни цели, подсистемни цели, производствено-икономически, продуктово-пазарни, ресурсни, технически и технологически цели

• да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при и осъществяването на туристически управленски дейности.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в управлението на туристическото предприятие.

2 Структура и процес на стратегическо управление на туризма. Система на стратегическо управление на туризма, субекти и обекти на управление. Етапи на процеса на стратегическо управление.

3 Аспекти на управление, видове и нива на управление на туризма. Конкретни класификационни критерии. Планиране на туристическата фирма.

4 Фази и функции на управление на туризма. Фази (общи функции) на управление на туризма. Функция планиране, организиране, координация и контрол. Функционални направления на управление на туризма – маркетинг, производство, финанси.

5 Институционални структури и субекти на управление на туризма.Международни туристически организации.COT.Международни неправителствени организации.

6 Правна рамка и нормативна база на туризма. Правни принципи на държавно регулиране.Закон за туризма. Функции на държавните органи за управление на туризма. Агенция по туризъм.

7 Неправителствени организации в сферата на туризма (НПО). Функции ни НПО. Браншови туристически сдружения. Продуктови туристически организации. Регионални туристически организации.

8 Бизнес управление на туризма. Търговец. Държавни и общински предприятия. Търговски дружества. Кооперациите в туристическата дейност.

9 Туризмът като обект на стратегическо управление. Специфични характеристики и структуроопределящи компоненти на туризма.

10 Формиране на мисия на субектите на управление. Цели и целеполагане в туризма. Видове стратегически цели - общосистемни цели, подсистемни цели, производствено-икономически, продуктово-пазарни, ресурсни, технически и технологически цели.

11 Стратегическо планиране в туризма. Същност и методология на стратегическото планиране. Етапи на стратегическо планиране. Технология на стратегическо планиране. Методи и техники на стратегическото планиране в туризма.

12 Бизнес планиране в туризма.Съдържание на бизнес плана. Характеристики на бизнес плана.

13 Технология на стратегическото управление на туризма. Стратегически решения. Параметри на управленското решение. Видове стратегически решения.

14 Стратегическа информация Стратегически информационни системи. Единна система за туристическа информация Национален туристически регистър Статистическа туристическа информация. Туристически информационни центрове.

15 Управление на устойчивото развитие на туризма. Основни насоки на управлението на устойчивото развитие на туризма. Стратегии за устойчиво развитие на туризма. Общи индикатори специфични индикатори.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Михайлов, Михаил, «Стратегическо управление на туризма», изд. «Планета 3» НБУ, С, 2005

• Тончев, Цветан, «Мениджмънт на туристическата фирма», изд. «НБУ-ЦДО-Радиоуниверситет» С, 1995

• Тончев, Цветан, Милева, С. «Основи на туризма», изд. „Тилия Букс”, С, 2007.

• Рибов, Манол, Караилиева, М., Милева, С., Димитров, П. и др. «Ренженеринг и управление на риска в туризма”», изд.”Нова Звезда”, С, 2004

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 20% 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 10%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

1. Текущи оценки – 40 %, формирана на база 2 теста

2. Практически занятия – 50 % от текущата оценка

Забележка: Освобождаване от изпит с оценки 5 и 6 от тестовете

3. Устен изпит: 10 % само за желаещите да повишат текущата си оценка

4. Изпит и окончателно оформяне на оценката: 50 %.

Практика: 50 %

Финален изпит: 50 %

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси и казус или есе – 10 изречения

Максимален брои точки 100

50-60 т. – Среден 3

60-70 т. – Добьр 4

70-80 т. – Мн. Добьр 5

90-100 – Отличен 6