BATB534 Туристическа и спортна анимация

Анотация:

Курсът "Туристическа и спортна анимация” е теоретико-приложна дисциплина, която има за цел да запознае студентите-бакалаври с основните възможности за разнообразяване на престоя в туристическото място, комплекс, хотел и т.н. По-специално курсът разглежда същността на туристическата и спортната анимация, нейното значение за привличането на туристите, възможностите за разработване на анимационни програми, финансирането на анимационните дейности и др. В процеса на обучение се анализират основните градивни елементи на туристическата и спортна анимация, като специално внимание са отделя на чуждия опит и на достигнатите добри практики по отношение на основните анимационни и спортни активности в световен мащаб. Обърнато е внимание и на тематичните паркове, също като възможност за разнообразяване на престоя и почивката. Дисциплината подготвя обучаваните за бъдещото развитие и управление на туризма като мениджъри във всяка една от туристическите дейности.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Еленита Великова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните видове анимационни и спортни прояви;

• Финансовите предимства от въвеждането на анимационни и спортни дейности в туристическите обекти.

2) могат:

• Да разработват анимационни програми;

• Да определят въздействието на анимацията върху удовлетвореността на туристите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По дисциплините „Въведение в туризма” и „Управление на туризма”

• Ползване на компютър и по-специално програмни продукти MS WINDOWS (3.11, 95, 97, 98, 2000, ХР); MS OFFICE и Интернет.

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически разработки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА - 3 ч.

ТЕМА 2: АНИМАЦИОННА ПРОГРАМА - 4 ч.

ТЕМА 3: ЧОВЕШКИЯТ РЕСУРС ПРИ ТУРИСТИЧЕСКАТА И СПОРТНА АНИМАЦИЯ - 3 ч.

ТЕМА 4: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА И СПОРТНА АНИМАЦИЯ - 4 ч.

ТЕМА 5: ФИНАНСИРАНЕ НА АНИМАЦИЯТА - 4 ч.

ТЕМА 6: ТИЙМ БИЛДИНГЪТ КАТО ФОРМА НА АНИМАЦИЯ - 4 ч.

ТЕМА 7: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА И СПОРТНА АНИМАЦИЯ - 4 ч.

ТЕМА 8: ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ИЗМЕРВАНЕ АКТИВНОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - 4 ч.

Литература по темите:

1. Великова, Ел., Лекционен курс по „Туристическа и спортна анимация”

2. Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия – М, С., 2003;

3. Рибов, М. и кол., Стратегическият избор в туризма, Тракия-М, С., 2005;

4. Рибов, М. и кол., Конкурентни стратегии в туризма, Тракия-М, С., 2005;

5. Finger, Cl., Br. Gayler, Animation im Urlaub: Handbuch fur Planer und Praktiker, Oldenbourg, 2003.

Средства за оценяване:

Текущ контрол

- реферат - 30 %

- тест - 40 %

- участие в дискусии - 30 %

Изпит

- Писмен изпит - 70 %

- Устен изпит - 30 %