LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове"

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните видове корпуси, софтуер за анотиране на корпус, системи за търсене в анотиран корпус и развива умения за създаване и анотиране на многоезични корпуси, за използването им в превода.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Софтуер за успоредяване на паралелни текстове

Видове многоезични корпуси

2) могат:

Да работят с успоредители

Да проектират многоезични корпуси

Да редактират автоматично генериран паралелен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка, втори и трети чужд език на ниво над А2.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Корпусен софтуер

2 Видове успоредители

3 Видове корпуси

4 Редактиране на автоматично генериран паралелен текст

Литература по темите:

М. Стамболиева (съставител, редактор) 2012. Компютърна лингвистика. Проблеми и перспективи. Анабела, София.

http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/chapter1.htm

http://cgi.cse.unsw.edu.au/~handbookofnlp/index.php?n=Chapter7.Chapter7

http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_text

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 100%