LEAB072 Междукултурно общуване (на италиански език)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и се основава на индивидуална оценка на междукултурната ефикасност и чувствителност, представя и упражнява управлението на междукултурните различия и нагласи. Той дава практически насоки и примерни действия за редуциране на несигурността и увеличаване на гъвкавостта при недоразуменията в професионалното междукултурно общуване. Темите са поднесени с примери от работни практики в европейски и неевропейски среди, групови упражнения за междукултурна комуникация, динамична методика за общуване и засилване на процеса на разбиране на културното съзнание и културните различия. Темите обхващат професионалната междукултурна комуникация, крос-културната компетентност, интеркултурност и ефективно общуване на работното място. Участниците ще се запознаят с условията за успешната междукултурна комуникация и класацията на междукултурните особености. Ще представят начини за преодоляване на междукултурни дилеми и различия и достигане на културна адаптивност.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

преп. Десислава Давидова  
преп. Райна Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще са развили следните компетенции:

• Успешно преговаряне в междукултурен контекст;

• Употреба на инструментариум за действие в многообразна или многоезикова среда в конкретни междукултурни условия;

• Ускорено адаптиране към специфични локални социално-културни различия.


Предварителни изисквания:
• Владеене на италиански език на ниво В2 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Професионална междукултурна комуникация: място, време, тема, роля на участниците, езиков текст и екстралингвистични послания

2 Взаимно влияние между език и култура. Крос-културна компетентност

3 Усвояване на дадена култура: културно интегриране, културен шок, културна дистанция.

4 Опознаване и осъзнаване на междукултурните взаимоотношения и междукултурните различия. Условия за успешна междукултурна комуникация

5 Междукултурни трудности: тонът на гласа, диалекти и диалектен акцент; структура на текста и прекъсването. Тишината, която италианецът на понася.

6 Междукултурни трудности: дистанция и жестикулиране (най-използваните жестове при италианците). Изразителност на лицето.

7 Междукултурни трудности: теми табу, общественият статус и семейството, точността и времето (полихронично и монохронично).

8 Текущо оценяване

9 Народопсихология в езика: учтивост и куртоазност, използване на условно наклонение.

10 Народопсихология в езика: използване на глаголните времена и изразяване на времевите измерения.

11 Народопсихология в езика: ефемистичен начин на изразяване, използване на междуметия

12 Интеркултурност и ефективно общуване на междукултурно ниво.

13 Начини за преодоляване на междукултурни дилеми и различия. Достигане на културна адаптивност

14 Културни стереотипи. Междукултурни срещи и синтетични културни различия.

15 Текущо оценяване

Литература по темите:

• Материали в Мудъл

Средства за оценяване:

ПОРТФОЛИО 50%

ПИСМЕН ИЗПИТ 50%