LEAB069 Прав и обратен превод (английски и немски език)

Анотация:

Курсът има за цел да развива уменията на студентите за устен превод и усъвършенстване на мнемотехниките, улесняващи устния превод.Студентите прилагат техники за запаметяване, анотиране, записване, анализиране и превеждане на кратки записи от чужд език на роден.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите на устния превод в съпоставка с писмения превод.

2) могат:

• да записват текстове за превод със специфичната символика

• да разчитат записки и да осъществяват устен превод

• да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод

• да осъществяват превод на автентични текстове от немски/английски език на роден език


Предварителни изисквания:
Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни принципи на устния превод. Физическа и морална подготовка на преводача. Поведение на преводача.

Четене на текстове на чужд и роден език.Темпово четене.Техника на говора. Дишане, артикулация (прави, седнали)

Асоциативни упражнения (close-tests). Упражнения с числителни имена (запомняне на 2, 3 и пр.)

Превод на специфични думи и изрази (имена, географски топоними и имена).

Рефериране и преразказ (заглавие, рефериране на 1 изречение, на пасаж; четене на L2 и преразказ на L1).

Парафраза (преразказ на текст без използване на същите думи).

Контролна работа

Техники на записване (думи и изрази, изречение -> оптимизиране, 2-3 изречения, запис на текст).

Разчитане на запис (на езика на записа, на втория език).

Техники в устния превод: компресия, метонимия, синекдоха, избягване на буквализми

Съкращения. Създаване на собствени средства на съкращаване. Създаване на глосарии по отделни теми.

Сюжетно-ролеви игри – І част

Сюжетно-ролеви игри – ІІ част

Литература по темите:

Материали в Мудъл

Аудио и видео записи

Интернет страници

Средства за оценяване:

Тест 40%

Устен изпит 60%