LEAB067 Прав и обратен превод (английски и италиански език)

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се упражняват в устен превод и усъвършенстват мнемотехниките, улесняващи устния превод.

• След завършването на курса студентите трябва да умеят да прилагат мнемотехники за запаметяване, анотиране, записване, анализиране и превеждане на кратки записи от чужд език на роден.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
преп. Десислава Давидова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите на устния превод в съпоставка с писмения превод.

2) могат:

• да записват текстове за превод със специфичната символика

• да разчитат записки и да осъществяват устен превод

• да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод

• да осъществяват превод на автентични текстове от италиански на роден език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

• Солидна подготовка по български език

• Богата обща култура и информираност в най-различни области от животаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни принципи на устния превод. Физическа и морална подготовка на преводача. Поведение на преводача.

Четене на текстове на чужд и роден език.Темпово четене.Техника на говора. Дишане, артикулация (прави, седнали)

Асоциативни упражнения (close-tests). Упражнения с числителни имена (запомняне на 2, 3 и пр.)

Превод на специфични думи и изрази (имена, географски топоними и имена).

Рефериране и преразказ (заглавие, рефериране на 1 изречение, на пасаж; четене на L2 и преразказ на L1).

Парафраза (преразказ на текст без използване на същите думи).

Контролна работа

Техники на записване (думи и изрази, изречение -> оптимизиране, 2-3 изречения, запис на текст).

Разчитане на запис (на езика на записа, на втория език).

Техники в устния превод: компресия, метонимия, синекдоха, избягване на буквализми

Съкращения. Създаване на собствени средства на съкращаване. Създаване на глосарии по отделни теми.

Сюжетно-ролеви игри – І част

Сюжетно-ролеви игри – ІІ част

Работа в кабина: основни принципи и трудности – І част

Работа в кабина: основни принципи и трудности – ІІ част

Литература по темите:

• Аудио и видео записи

• Интернет страници

Средства за оценяване:

Тест 40%

Устен изпит 60%