LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/италиански/испански/немски език)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните

• се запознават с възможностите за използване на информационните технологии в превода (машинен превод, преводачески софтуер, преводни памети, терминологични банки, онлайн-ресурси);

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
доц. Татяна Фед  д-р
преп. Нора Кръстева  
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• За различните възможности, които предлагат информационните технологии в помощ на преводача.

2) могат:

• Да използват успешно онлайн-ресурси, преводачески софтуер, терминологични банки и др.


Предварителни изисквания:
• Владеене на френски/английски език на ниво В1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Информационните технологии в помощ на преводача

2. Проучвания и справки в електронната мрежа. Работа с паралелни текстове

3. Използване на електронни и едно- и двуезични речници и терминологични бази данни

4. Междинен тест

5. Текстообработващи програми и възможности за търсене, заместване, проверка на граматика и правопис, редактиране

6. Машинен превод.

7. Преводачески софтуер /Trados, Wordfast/. Възможности и използване.

8. Работа с Традос. Създаване на преводачески документи.

9. Преводаческа памет – видове и възможности

10. Финален тест

Литература по темите:

Паскалева, Елена (1987): Компютър и превод. София

Людсканов, А. (1981): Превеждат човекът и машината, София

Schmitt, Peter A. (1996): Computereinsatz in der Translation. In: Lauer, Angelika et al. (Hrsg.): Ubersetzungswissenschaft im Umbruch. Festschrift fur Wolfram Wilss zum 70. Geburtstag. Tubingen: Narr, S. 187 – 196.

Somers, Harold (2003): Computers and Translation. A translator’s guide, London.

http://www.metatexis.org/reviews/TM-Vergleich_Version_300805.pdf

http://www.trados.com/de/Default.asp

http://computerworld.bg/4215_trados_ulesnyava_prevodacha_.1

http://life.bizland.com/trados.htm

http://iventica.com/bg/pages/faq

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯТА 15%