MGRB505 Семинар "Млад преводач" - I част

Анотация:

Обсъждане на предварително подготвени материали от студентите под ръководството на преподавател, срещи и дискусии с известни преводачи на научна и художествена литература.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  
гл. ас. Екатерина Григорова  д-р
гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се запознават с основните принципи и методи на преводаческата дейност.
Предварителни изисквания:
Владеене на гръцки език на ниво В2 по европейската рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Видове текст – наративен, аргументативен, информативен и пр.

Открояване на проблемни места в текста за превод – граматически и лексикални; синтактични; културологични.

Преводни варианти – стратегии при взимане на решения

Предаване на цитати и коментари в преведения текст

Превод на собствени имена

Превод на реалии

Превод на фразеологизми

Екстралингвистична компетентност при превод

Редактиране на преведения текст

Окончателен вариант и оформление

Литература по темите:

• Врина-Николов, Мари, Le traducteur, un lecteur modele? Преводачът, образцов читател? Колибри, 2001.

• Килева-Стаменова, Р. (съставител). Превод и културен трансфер (сборник в чест на доц. Анна Лилова). Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”. София, 2007.

• Швейцер, А. Д., Теория перевода. Наука, 1988

• ???????????, ?., ?????? ??? ??????????. ?????, 1994.

• ???????, ?., ???????? ????????????, ?????, 1994.

• ?????????, ??. ?. ?., ???????????? ?????????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ??? ??????????. ???????, 1994.

Средства за оценяване:

Изпълнение на задачата, поставени от ръководещия преподавател – 100%.