MGRB503 Големите имена на гръцкото Просвещение: Ригас и последователи

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• Курсът запознава студентите с живота и делото на Ригас Фереос и неговите последователи.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни сведения за живота, делото и творчеството на Ригас Фереос и на други участници в национално-освободителното гръцко движение.

2) могат:

• да разбират и да анализират критично явленията, характерни за епохата на гръцкото Просвещение и в частност на Ригас Фереос.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Владеене на гръцки език на ниво В2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Началата на гръцкото национално-освободително движение

2. Ригас Фереос - биография

3. Ригас Фереос – политически идеи

4. Литературни произведения. Идеите на Ригас за гръцкия език

5. Ригас като преводач и популяризатор на съвременните европейски идеи

6. Влияние на идеите и личността на Ригас Фереос в Гърция и на Балканите

7. Поизведенията на Ригас – четене и кометар 1

8. Поизведенията на Ригас – четене и кометар 2

9. Сподвижниците на Ригас Фереос

10. Историята на Филики етерия – основаване и първи стъпки

11. Филики етерия – организация, структура и идеи

12. Александър Ипсилантис – живот и дело

13. Известни участници във Филики етерия – Антимос Газис, Панайотис Секерис, Папафлесас

14. Въстанието от 1821 г.

15. Основаването на новата гръцка държава

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Ригас Велестенлис, Зоидис, Г., София 1999

• Woodhouse, C. M., Modern Greece: A Short History, 2000

• Woodhouse, C.M., ????? ???????????, ? ????????????? ??? ????????? ???????????, ????? 1997

• ???????????? ???????????, ????????, ?, ????? 1999

• Материали в Интернет

Средства за оценяване:

Писмена за дача - 100%