MGRB502 Гърция в периода 15-17 век

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• Курсът запознава студентите с историята, културата и литературата на Гърция от падането на гръцките земи под османска власт до началото на гръцкото Просвещение.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни сведения за историята и културата на Гърция в периода 15-17 век.

2) могат:

• да разбират и да анализират критично явленията, характерни за развитието гръцка история през разглеждания период, да работят с извори и вторична литература по темата на курса.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Владеене на гръцки език на ниво В2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Падането на Византия под османско владичество.

2. Приносът на византийските интелектуалци за европейския Ренесанс.

3. Гръцки територии под венецианска власт. Крит, Кипър и Йонийските острови.

4. Кипърска литература

5. Критска литература

6. Историческо развитие, икономика, административно устройство и демография на Гърция през 15 в.

7. Историческо развитие, икономика, административно устройство и демография на Гърция през 16 в.

8. Историческо развитие, икономика, административно устройство и демография на Гърция през 17 в.

9. Константинополската патриаршия в периода на османското владичество. Фанариотите.

10. Константинополският патриарх Кирилос Лукарис

11. Католическата пропаганда сред православното гръцко население.

12. Литературната продукция в гръцките територии под османска власт.

13. Гръцкото образование в периода 15-17 в.

14. Ежедневният живот в Гърция през 15-17 в.

15. Изводи от историческото развитие през периода. Начало на гръцкото Просвещение.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Richard Clogg, ??????? ??????? ??? ???????? ???????, 1999

• Woodhouse, C. M., Modern Greece: A Short History, 2000

• Vacalopoulos, Apostolis, The Greek nation, 1453-1669, Rutgers University Press, 1976

• Alexandre Embiricos, Vie et Institutions du peuple grec sous la dominaton ottomane, Paris, Pensee Universelle, 1975

• Материали от Интернет

Средства за оценяване:

Тест - 60%

Практическа задача - 40%