MGRB853 Превод на художествен текст

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в спецификата на превода на художествен текст, както и да ги мотивира към самостоятелни занимания с превод на гръцка художествена литература на български език.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• какви са основните задачи и трудностите при превода на художествен текст;

• развитието на преводите на художествена литература от новогръцки език в България.

.

2) могат:

• да анализират преводни текстове;

• да осъществяват превод на художествени текстове от български на новогръцки език.


Предварителни изисквания:
Новогръцки език на ниво В2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Новогръцката проза на български език лекция 4

2 Новогръцката поезия на български език лекция 4

3 Принос и преводаческо творчество на Георги Куфов и Стефан Гечев лекция 2

4 Открояване на проблемни места в текста за превод – граматически и лексикални; синтактични; културологични семинар 2

5 Преводни варианти – стратегии при взимане на решения семинар 4

6 Предаване на цитати и коментари в преведения текст семинар 2

7 Превод на собствени имена (антропоними, етноними, топоними и др.) и превод на умалителн имена семинар 2

8 Превод на фразеологизми семинар 2

9 Превод на реалии и особености на стила семинар 4

10 Редактиране на преведения текст семинар 4

Литература по темите:

1. Лилова, А. “Увод в общата теория на превода”. София. 1981.

3. Ортега и Гасет, Х. “Нищета и блясък на превода”. В “Есета”. София. 1993.

4. Врина-Николов, Мари, Le traducteur, un lecteur modele? Преводачът, образцов читател? Колибри, 2001.

5. ???????????, ?., ?????? ??? ??????????. ?????, 1994.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50 %

Потфолио - 50 %