BCLB566 Славянските култури

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с характеристиките на славянската цивилизация. Да представи пъстрата етническа и културна картина на славянството, вековните традиции и обичаи, както и историята и периодизацията в развитието на славяните. Специално внимание е отделено на славянския фолклор, на традициите , ритуалите и обичаите.

Курсът трябва да помогне на студентите да се ориентират и познават добре народопсихологията, езиковата и културна идентичност на славяните в съвременния свят, да се повиши ефективността на езиковото им и културно ниво. Целта на курса е студентите да изработят по-добра представа за славянските култури с техните стереотипи и модели на поведение, а също и ролята им в съвременния постоянно променящ се свят.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Галина Куртева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да познават в основни линии славянската цивилизация – етногенезиса и езиковите и културни особености; характерните особености на сласянските етноси, както и взаимодействието между тях и другите етноси.

След приключване на курса студентите следва да :

- знаят повече за историята на славянството,

- да знаят повече за славянската култура и литература,

- да познават спецификата на славянските обичаи и традиции


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Генезис и разселение на славяните.

2. Ранна история на славянството

3.Славянска космогония и вярвания.

4. Славянска митология

5. Славянска религия

6. Семейно-родови структури.

7. Празници и обичаи.

8. Обществено устройство при славяните

9. Поминък и бит на славяните

10.Славянски фолклор

11. Характеристика на славянските племена.

12. Западни, източни и южни славяни

13.Формиране и развитие на славянските държави

14.Социокултурен подход към славянската цивилизация

15.Цивилизационната роля на славянската държава

Литература по темите:

Аничков, Е.В. Язычество и древная Русь. СПб., 1914.

Генчев, Ст. Очерци по българска етнография. В. Търново, 1996, с. 364-394.

Георгиев, Вл. Проблема возникновения индоевропейских языков. – Вопросы языкознания, 1966, № 1, 43-67.

Дуриданов, Ив. Географската лексика на старобългарския език с оглед на праславянския. – В: 1100 години славянска писменост /863-1963/. С., 1963, 191-215.

Дюмезиль, Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.

Иванов, В. В. и В. Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. М., 1975.

Иванов, Й. Култът към Перун у южните славяни. – В: Иванов, Й. Избрани произведения. Т. 1. С., 1982, с. 328-352.

Кагаров, Е. Г. Религия древних славян. М., 1918.

Колева, Т. Гергьовден у южните славяни. С., 1981.

Михайлова, Г. Някои семантични паралели между българския и източнославянския костюм. – Българска етнография, 1986, № 3, 18-30.

Нидерле, Л. Славянские древности. М., 1966.

Романска, Цв. Славянските народи. С., 1969, 2-ро изд. 1977.

Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.

Свод древнейших писменных известий о славянах /І-VІ вв./. М., 1991.

Седов, В.В. Произхождение и ранная история славян. М., 1979.

Стойнев, А. Българските славяни. Мит и религия. С., 1988.

Трубачов, О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.

Трубачов, О. Н. Ремесленная терминология славянских языков. М., 1966.

Хлябът в славянската култура. С., 1997.

А.Гейщор. Митология на славяните, София, Български художник, 1986

И.Панчовски.Пантеонът на древните славяни и митологията им,София,Булвест 2000, 1993

Средства за оценяване:

Реферат по предварително избрана тема