BAHR580 Практическа подготовка за Държавни изпити - I част

Анотация:

Целта на аудиторния безкредитен курс „Практическа подготовка за държавни изпити-1-част”, е студентите да съставят и защитят курсов проект, анализирайки обект, в който са реализирали един от всички задължителни стажове по – хотел/ресторант/кухня. Студентът трябва да изложи в писмен вид, придобитите знания по време на реализираната дейност, анализирайки обекта, неговото функциониране, проблемите и начините за тяхното разрешаване , прилагайки знанията си ,придобити от курсовете по ресторантъорство, хотелиерство и кул. Техники. Да приложи небходимите документи за удостоверяване на валидността на проведения стаж в реална професионална среда,.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Да се справят успешно в реална професионална среда!
Предварителни изисквания:
БП- МХР-Албена договаря с приемащите предприятия място и период на провеждането на стажа. /мин 16 седмици/…в България или чужбина“ в съответствие с възможностите за бъдеща реализация като мениджъри.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.БП- МХР-Албена организира провеждането на стажа на студентите си в договорените обекти, след като студентите задължително са преминали теоритична подготовка от определените в този курс преподаватели. .

2.Съответните преподаватели осъществяват научно и методическо ръководство. Определят преподавател, който да ръководи и контролира провеждането на стажа и е в непрекъснат контакт с приемащата институция.

3. При подписани трудови договори, преподавателите изискават и мнение на работодателя, преди защитата на проекта.

Институцията, в която се провежда стажа :

1. Участва в изготвянето на програмата за стаж в съответствие с учебния план на студента и неговата професионална ориентация-хотел или ресторант.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.Осигурява и задачи с вързани с управлението на обекта и възлага по- големи отговорности.

3.Подписва нормативния договор за законно провеждания работен период-стаж, чрез договор или конвенция/

4. Определя наставник по време на работния цикъл/стаж/

5.Попълва след проведения стаж, небходимия писмен документ-атестация за успешно проведения работен цикъл. Дава препоръка към бъдещи работодатели.

Литература по темите:

базира се на учебните пособия по ресторант и хотел

Средства за оценяване:

СТАЖ 50%

ЗАЩИТА 50%