BAHR530 Професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството /на френски език/

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с техниките по резервиране, посрещане, настаняване, обслужване и изпращане на клиента както и предоставянето на различните допълнителни услуги, предлагани в хотела и ресторанта, на френски език. Студентите ще се запознаят с длъжностните характеристики на персонала – във фоайето и на рецепция, в хотелската част и на етажите, в търговската зала на ресторанта, в кухнята...

Курсът ще подготви студентите теоретично и практически за професионалния живот на мениджъра на хотел и ресторант. Фокусът е поставен върху управлението на резервациите, които са важен търговски акт, от който зависи рентабилността на хотела; посрещането и настаняването на клиента; работата на рецепция; обслужването на госта в ресторанта.

Обучението в курса подготвя студентите за работа в една индустрия, където контакта с клиентите и работата в екип са постоянни.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават в детайли професиите в хотелиерството и ресторантьорството – структура на персонала и задължения и отговорности ;

• Теоретични познания за професионалната среда в хотелиерството и ресторантьорството, на френски език;

• Професионални техники в обслужването на клиента в хотела и ресторанта.

2) могат:

• Да организират, разпределят, ръководят и контролират работата на работните екипи.

• Да организират и контролират работата в хотела – фоайе, рецепция и етажи.

• Да организират и контролират работата в ресторанта – кухня и зала.


Предварителни изисквания:
• Френски език – ниво В2

• Въведение в хотелиерството

• Въведение в ресторантьорствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Presenter l’hotel,ses equipements et sa localisation. Лекции / Упражн. 8

2.Les profils de poste a l'hotel. Л / У 10

3.Les profils de poste au restaurant. Л / У 10

4.Prendre une reservation a l'hotel, au restaurant – par telephone ou par Internet. Л / У 10

5.Faire une confirmation de reservation par courrier electronique. Л / У 8

6.Modification, annulation de reservation. Refuser une reservation. Л / У 8

7.L'accueil du client a l'hotel. Installer le client dans sa chambre. Л / У 8

8.L'equipement d'une chambre. Produits et messages d'accueil. Л / У 8

9.Accueillir un groupe. Л / У 6

10.Accueillir le client au restaurant. Л / У 6

11.Accueillir au standard. Л / У 8

12.Les services a la reception - le contact avec le client ; informer le client sur les differents services. Л / У 8

13.Les services a l'hotel. Л / У 8

14.Prendre la commande au restaurant. Л / У 8

15.Le depart du client. Л / У 6

Литература по темите:

1.CORBEAU Sophie-„Hotellerie-restauration.com”-CLE International,Paris-2006.

2.Sotirova A, Popova N, Lekov L. - Correspondance commerciale - deuxieme edition remaniee

3.Iliev Andrey, Francais des affaires – Gabrovo, 2002

4. Francais professionnel – 2014, учебно пособие на преподавателя

Средства за оценяване:

Тестове - 50%

Присъствие и участие - 25%

Устно изложенив - 25%