BAHR535 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на френски език)

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 120 часа, и цели да развие уменията на обучаемите да изграждат мисловен процес на френски език, да построяват правилно въпроси и изречения, да провеждат успешно устна комуникация на френски, да водят делова кореспонденция на френски език в областта на ресторантьорството и да овладеят необходимите техники и средства за изразяване на френски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалната терминология в областта на ресторантьорството на френски език

• Овладели са техниките и средствата за успешна професионална комуникация в областта на ресторантьорството

2) могат:

• Да провеждат успешно устна комуникация в областта на ресторантьорството на френски език

• Да водят делова кореспонденция в областта на ресторантьорството на френски език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен курс BAHR 335 и 435

• Познания по терминология в областта на ресторантьорство на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Presenter le restaurant,ses equipements et sa localisation. Лекции / Упражн. 8ч.

2.Informer le client sur les differents services. Л / У 8ч.

3.Les profils de poste au restaurant, organigramme Л / У 12ч.

4.Prendre une reservation au restaurant – par telephone ou par Internet Л / У 10ч.

5.Faire une confirmation de reservation par courrier electronique. Л / У 6ч.

6.Modification, annulation de reservation. Refuser une reservation. Л / У 6ч.

7.L'accueil du client au restaurant. Installer le client a table Л / У 8ч.

8.Accueillir un groupe. Л / У 6ч.

9.Decrire un plat Л / У. / работа в гр. 10ч.

10.Prendre une commande au restaurant Л / У./ работа в гр. 10ч.

11.Preparer le depart du client Л / У 8ч.

12.Presenter la note au restaurant Л / У 8ч.

13.Evaluer les prestations du restaurant Л / У 10ч.

14.Les reclamations et les reponses aux reclamations au restaurant Л / У 10ч.

Литература по темите:

1.CORBEAU Sophie-„Hotellerie-restauration.com”-CLE International,Paris-2006.

2.GREGOIRE Maya,TIEVNASE Odile-“Grammaire progressive du francais”-CLE International,Paris/Colibri,Sofia-2001.

3. СОТИРОВА Адриана - Балчева, ДОНЧЕВА Венета – Le francais parle – premiere partie - София, 1990

4. Sotirova A, Popova N, Lekov L. - Correspondance commerciale - deuxieme edition remaniee

5.Iliev Andrey, Francais des affaires – Gabrovo, 2002

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%