BAHR533 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на английски език)

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 120 часа, и цели да развие уменията на обучаемите да изграждат мисловен процес на английски език, да построяват правилно въпроси и изречения, да провеждат успешно устна комуникация на английски да водят делова кореспонденция на английски език в областта на ресторантьорството и да овладеят необходимите техники и средства за изразяване на английски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалната терминология в областта на ресторантьорството на английски език

• Овладели са техниките и средствата за успешна професионална комуникация в областта на ресторантьорството

2) могат:

• Да провеждат успешно устна комуникация в областта на ресторантьорството на английски език

• Да водят делова кореспонденция в областта на ресторантьорството на английски език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен курс BAHR 433

• Познания по терминология в областта на ресторантьорство на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Types of accommodation

Dealing with enquiries about accommodation

Giving opinions

Hotel features

2. Hotel facilities

Describing rooms

An informal letter recommending hotels

Describing past time

Making comparisons

3. Staffing and internal organization

Running a small hotel

A job application

A letter of application

Obligation

4. Reservations and check-in

Telephone reservations

Check-in procedure

Reservations procedure

Tag questions

5. Hotel and restaurant services

Ordering / Menus / Information sheets

Intentions and spontaneous decisions

Making requests

6. Money matters

Financial transactions

Checking out

Using numbers

The passive

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

Списанието за туристическата индустрия “Caterer and Hotelkeeper”

и други пособия и материали според стартовото ниво на студентите

Средства за оценяване:

Тестове, домашна работа и устни изложения