BAHR569 Стаж и курсов проект "Анализ на обект"

Анотация:

Целта на извънаудиторния курс „Анализ на обект”, е студентите да съставят курсова работа или курсов проект, анализирайки обект, в който са реализирали задължителен стаж по – хотел/ресторант/кухня. Студентът трябва да изложи в писмен вид, придобитите знания по време на реализираната дейност, анализирайки обектът, неговото функциониране, проблемите и начините за тяхното разрешаване и да приложи знанията си придобити от курсовете по ресторантъорство, хотелиерство и кул. техники

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА Стажът протича в рамките на мин .16 работни седмици.

Предприятието, в което се провежда стажа, представя на Програмата, писмено заключение за резултата от проведения стаж.


Предварителни изисквания:
БП- МХР-Албена договаря с приемащите предприятия място и период на провеждането на стажа. /мин 16 седмици/…в България или чужбина“ в съответствие с възможностите за бъдеща реализация като мениджъри.

1.БП- МХР-Албена организира провеждането на стажа на студентите си в договорените обекти, след като студентите задължително са преминали теоритична подготовка от определените в този курс преподаватели. .

2.Съответните преподаватели осъществяват научно и методическо ръководство. Определят преподавател, който да ръководи и контролира провеждането на стажа и е в непрекъснат контакт с приемащата институция.

Институцията, в която се провежда стажа :

1. Участва в изготвянето на програмата за стаж в съответствие с учебния план на студента и неговата професионална ориентация-хотел или ресторант.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.Осигурява и задачи с вързани с управлението на обекта и възлага по- големи отговорности.

3.Подписва нормативния договор за законно провеждания работен период-стаж, чрез договор или конвенция/

4. Определя наставник по време на работния цикъл/стаж/

5.Попълва след проведения стаж, небходимия писмен документ-атестация за успешно проведения работен цикъл. Дава препоръка към бъдещи работодатели.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Представяне на туристическото предприятие

? Географско положение и околна среда

? Юридическа структура

? История

? Пазар

? Организационна структура

2.Моите задачи, задължения и отговорности по време на стажа

3. Проблеми ,трудности , неуредици, конфликти, срещнати в

предприятието по време на стажа

4.Предложения за разрешаване на проблемите от теоретична гледна точка и личен професионален опит.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

•Лекции по ресторантьорство,

.кулинарни техники,

.хотелиерство,

.мениджмънт на тур. предприятие.

Средства за оценяване:

СТАЖ 50%

ЗАЩИТА 50%

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията-/ атестация/, че са провели стажа, с продължителност, минимум 16 работни седмици на определения за ръководсвото и контрола преподавател . Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.