BAHR559 Счетоводство на туристическото предприятие

Анотация:

• Счетоводството се осъществява в рамките на предприятията (търговки дружества, кооперации, обществени организации, фондации, сдружения и др.) – т.е. отчетно обособени звена. В закона за счетоводството те се наричат предприятия.

• Независимо от различията в големината и спецификата на изпълняваните задачи, в дейността на предприятията има нещо общо – те разполагат с определени стопански средства, наречени активи, които са материална основа на осъществяваната дейност. Те имат конкретен състав, форма на проявление и изпълняват определена роля в стопанския живот.

• Съвкупността от всички активи, с които разполага дадено предприятие и техните източници (пасивите) формират неговото имуществено състояние. В резултат на осъществяваната дейност, активите се променят непрекъснато, както по количество, качество и състав, така и по източници на образуване и целево предназначение. Основата на тези промени са извършваните (протичащите) стопански операции. Чрез тях имущественото състояние получава динамичен характер. Обект на счетоводството е имущественото състояние на предприятието, изразено като динамична величина.

• Като обект на счетоводството, имущественото състояние на всяко предприятие се характеризира с голямо разнообразие и нееднородност. Независимо от това то може да се конкретизира в следните 4 групи: Активи (стопански средства); Пасиви (източници на стопански средства); Стопански операции и процеси; Условни активи и пасиви (правни взаимотношения от стопански характер).

• Връзката и зависимостта между счетоводната и управленската функция в предприятието е многостранна и постоянна. Тя възниква, за да се задоволят потребностите от специфичен вид информация и се развива непрекъснато в съответствие с потребностите на управлението и нормативната база.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Красимир Йорданов  д-р
 Десислава Тошева - Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Мястото на счетоводството в упраавлението на предприятието в ролята му на информационна отчетност, контрола и анализа на резултатите на фирмата

• Принципите за отразяване на счетоводната информация, развиваща се непрекъснато в съответствие с потребностите на управлението на предприятието

2) могат:

• Боравят, разбират и анализират счетоводната информация като една основа за взимане на управленски решения

• Осчетоводяват текущи счетоводни операции


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Общоикономически познания по микроикономика и макроикономика

• Специализирани познания по икономика на туризма, хотелиерството и ресторантьорствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Счетоводството в управлението на предприятието Лекция 1

2 Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятието Лекция 4

3 Счетоводно отчитане на икономическите ресурси на предприятието Лекция 4

4 Счетоводно отчитане на доходите на персонала Лекция 1

5 Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието Лекция 4

6 Счетоводно отчитане на дейностите и на разходите за тях Лекция 4

7 Счетоводно отчитане на резултатите от дейностите на предприятието Лекция 4

8 Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятието Лекция /упражнение 4

9 Икономическа и финансова рентабилност на предприятието Лекци / дискусия 4

Литература по темите:

• Душанов И, Димитров М, Курс по счетоводство на предприятието, ISBN 978-954-379-008-1, Изд. Ромина, 2007

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%