BAHR554 Маркетинг на туристическия продукт

Анотация:

Курсът има за цел да разшири познанията на студентите, придобити в курс Въведение в маркетинга, и в частност да ги задълбочи в посока маркетинг на туризма и на туристическия продукт. Студентите трябва да се запознаят с елементите на маркетинговия туристически продукт, да могат да проучват и анализират маркетингова ситуация, да изучават поведението на потребителите, видовете потребители, вземането на решение от потребителя и неговите етапи като процес, както и различните референтни групи и тяхното влияние върху потребителя.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Яна Константинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия в маркетинга на туристическия продукт

• Да разбработват стратегия на предприятието и да правят маркетингови проучвания

2) могат:

• Да прилагат придобитите знания при провеждане на маркетингово проучване или анализ на маркетингова ситуация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно преминат курс ВАНR 149 – Въведение в маркетинга

Познания по маркетинг, хотелиерство, ресторантьорство, микро и макроикономика



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Поведение на потребителите лекции 2

2 Фактори, определящи потребителското поведение

- Маркетингови фактори

- Фактори на околната среда

- Икономически фактори

- Социални фактори

- Персонални фактори Лекции / работа в групи 4

3 Области на изследване на поведението на потребителите лекции 2

4 Референтни групи лекции 2

5 Фази на семейния жизнен цикъл лекции 2

6 Нужди на потребителя лекции 2

7 Пирамида на потребностите на Маслоу лекции 2

8 Нужди – потребности лекции 2

9 Мотивация на потребителя лекции 2

10 Нагласа и фактори, определящи нагласата

лекции 2

11 Процес на взимане на решение

лекции 2

12 Етапи на процеса на взимане на решение лекции 2

13 Характеристика на марките

лекции 2

14 Поведение на туристите като потребители

- Профил

- Очаквания по отношение на туристическия продукт

- Потребности

- Мотивация

- Процес на вземане на решение

- Начини за превръщането на тази категория потребители в лоялни Лекции / практ. занимание 2

Литература по темите:

• Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

• Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. “Питер”, 2001.

• Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

• Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

• Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

• Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

• Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

• Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

• Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

• Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

• Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

• Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

• Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

• Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

• Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

КАЗУС 50%