POLF502 World Financial Institutions and Instruments (taught in French)

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае студентите със законите на икономическото развитие, тяхното действие и отражение върху различните групи страни в световната икономика. Процесите на интернационализация и глобализация в световната икономика през призмата на новите предизвикателства на 21 век, да осветлят конкретните политики на основните икономически субекти в международните икономически отношения..

Специално внимание ще бъде отделено на реформирането и новото място и роля на международните валутно-финансови организации и спецификата на тяхната политика по отношение на различни групи държави.

Ще се анализират актуалните икономически процеси след икономическата криза от 2008 г. както и отражението им в глобалната политиката по отношение на преформулиране и преструктуриране на икономическата политика на МВФ, Световната банка, Международната банка за възстановяване и развитие, Икономическите организации на ООН, Европейската централна банка и др.. Подробна ще се изследват макроикономическата и структурна политика на посочените институции , насочени към растеж на индустриално развитите центрове, специфичната и диверсифицирана позиция на развиващите се страни , новата роля на Русия, Китай и останалите от Г-20 в международните икономически отношения.

прочети още
Politique internationale

Преподавател(и):

 Десислава Тошева  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Да познават закономерностите на развитие и еволюцията на международните икономически отношения след 2011 г.,, както и тяхното отражение върху конкретни държави, ..

2) могат:Да могат да анализират протичащите процеси на глобализация и нейното отражение върху цялостната икономическа политика на всяка финансова институция, активно участваща в международните икономически отношения и по-конкретно в международното макроикономическо и финансово стабилизиране.. Да могат да открояват и разбират основните фактори на растеж в световната икономика и съществуващите детерминанти за това, да съпоставят конкретните политики и инструменти на световните валутно-финансови институции


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Съвременно състояние на световната икономика след 2014 г.

2. Макроикономическа политика в отворена икономика

3. Класически теории за международната търговия

4. Международен валутен пазар

5. Международно движение на капитала

6. Цели и политика на световните финансови институции

7. Как функционират МФФ и Световната банка в период на финансова криза

8. Същност и роля ва МВФ след икономическата криза - 2014 г.

9. Място и роля ня Световната банка за преструктуриряне на икономиката в отделни кризисни страни и региони.

10. Дълговата криза в Еврозоната и новата роля на Европейската централна банка

11. « Пакт за финансова стабилност « на глобално ниво и финансовите институции

12. Унктад, Юнидо и ФАО в съвременните икономически отношения

13. Взаимотношенията на различните групи страни с финансовите институции

14. МВФ и Световната банка, нови „ рецепти” за страните от Еврозоната, след 2014 г.

15. България в международните финансови институции

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Les trois modeles de gouvernance mondiale, 2004, Bernard Billaudot, professeur de sciences economiques, LEPII-CNRS-UPMF-Grenoble.

2. Etats-Unis - Chine : des desequilibres necessaires ?, 2009 , Andre Grjebine, directeur de recherche a Sciences Po, Centre d'etudes et de recherches internationales .

3. Comment la mondialisation rapproche les politiques publiques, 2009 , Thierry Delpeuch, charge de recherche au CNRS a l'Institut des sciences sociales du politique (Ecole normale superieure de Cachan et universite de Paris Ouest-Nanterre-La Defense).

4. Le developpement est-il de retour dans le cycle de Doha ?, 2010, Timothy A. Wise, directeur de recherches au GDAE, Tufts University, Kevin P. Gallagher .

5. Pour une police internationale des paradis bancaires et fiscaux, 2009, Dominique Strauss-Kahn.

6 .Une nouvelle architecture financiere internationale, 2010, John Eatwell, president du Lodge Queens' College, Cambridge (Royaume-Uni).

Палитика на сближаване на ЕС 1988 – 2008: Инвестицея в бъдещето на Европа. http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Региони 2020 - оценка на бъдещите предизвикателства за регионите на ЕС (2008), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf

Докладът „Барка” (2009), http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/barca_en.htm

Connecting Universities to regional Growth : A practical guide, September 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/universities2011/universities2011_en.pdf

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА