VACB515 Практика

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и включва в себе си разработване на реален дизайн проект, който има истинска пазарна стойност. Проектът ще бъде публикуван в MOODLE, заедно с конкретни изисквания, от преподавателите в курса, като задачата трябва да се реализира до края на есенния семестър в екип от по четирима студенти. Всеки студент може да участва само в един екип.

В MOODLE ще бъде публикувана и крайната дата за представяне на проектите.

Представянето на проектите ще бъде в аудитория на НБУ, в края на есенния семестър.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Димитър Димитров  д-р
доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да “решават” графични задачи в рекламата.

• Какви са изискванията за предпечатна подготовка на рекламни материали.

• Как да трансформират “идея” в “послание”.

2) могат:

• Да ползват уверено възможностите на изучаваните графични програми за обработка на изображения

• Да рисуват и композират рекламни материали с компютър.

• Да използват знанията си за практическо изграждане на реклама.

Горните умения студентите биха могли да прилагат в университета, офиса, института, работното място с висока степен на компетентност.


Предварителни изисквания:
Изисквания:

Спазване на всички поставени в задачата изисквания.

Авторски дизайн, атрактивно представяне.

Работа в екип с ясно дефинирани и определени функции за всеки един от четиримата участници /когато е поставено като изискване в задачата.

Представяне на проекта от всеки един от участниците в поставения дата и час за представяне на проекта в края на есенния семестър

Получаването на крайна оценка е свързано с коректното изпълнение на всяко едно от поставените изисквания!Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА ЕСЕН 2013

ПРОЕКТ ЗА сгъваема КАРТА на НБУ

Картата на НБУ да е под формата на разгъващите се карти на музеите, забележителностите в курортни градове и др., показваща най-важните зони, центрове и забележителни места и обекти в НБУ, което включва снимков материал, графични изображения и текст.

Създаването на такъв рекламен материал е приоритетна задача за НБУ, свързана и с нуждите на информационния център.

Разполагаме с текстовете и снимките, необходими за проекта, които ще използвате. Поради огромният обем на информацията, изберете представител на екипите си, за да получи файловете!

От вас се изисква креативност, фантазия, хубави идеи и предложения за дизайна, формата и вида на картата – възможностите са безкрайни, няма никакви ограничения за цветовете, размерите и графичните композиции, които ще включите.

Краен срок - 30 януари 2014 г.

Литература по темите:

Всяка литература, препоръчвана в изучаваните курсове до сега.

Средства за оценяване:

Критерии за оценяване:

На базата на следните компоненти:

Креативен дизайн

Точно спазване на срока за предаване, приложимост

Атрактивна авторска визия

Подходящо представяне на проектите, както и иновативно мислене.