VACB504 Цветознание - І част

Анотация:

Учебния курс дава фундавнтални теоретични познания и практически умения в областта на цвета, засягащи физическите закони на цвета, психологичните проблеми на цветовото възприятие, историко-естетическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес и цвета като функционално-естетически фактор в материалната среда.

Започва се с историческото развитие на знанията за цвета в европейските култури.

Материала обхваща физическите свойства на светлината,нейното естество, свойства на светлинните лъчи, характера и значението на светлината за възприемането на цвета. Разгледат се адитивното и субтрактивно смесване на цвета, параметрите на цвета и видовете контрасти на цвета. Така се обогатява художествената култура за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за постигане на цветова хармония в практиката на дизайнерското проектиране, както с традиционните методи и със средствата на компютърното проектиране.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Дава фундаментални познания и практически умения в областта на цвета засягащи историко-естетическите проблеми на цвета в изкуството, значението на светлината за възприемането на цвета, физическите закони на цвета, психо-физиологическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес. Цвета е и един от основните фактори в изграждане на функционално-естетическата организация на обществената среда и като такъв е и в сферата на визуалната комуникация в предметната среда на изкуството и дизайна.
Предварителни изисквания:
Умения за изпълнение на художествени практически задачи с цветове, с използване на традиционните техники на боите и компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Първи сведения за цвета. Цвета в гръко-римския свят

2. Цвета в Средновековието в Ренесанса и Барока

3. Светлина. Естество на светлината. Видове лъчи. Основни свойства на лъчите

4. Източници на светлина. Видими и невидими лъчи. Изменение посоката на светлинните лъчи

5. Характер на светлината и значението и за възприемането на цвета

6. Ахроматични цветове. Яркост и светлота. Белота. Трайност на белотата. Константност на възприятието

7. Светлина и цвят. Разлагане на светлината. Откритието на Нютон и значението на приноса на Гьоте за развитието на науката за цвета

8. Смесване на цвета. Филтри, оцветители и тяхното субтрактивно действие

9. Параметри на цвета

10.Физиологично възприемане на цвета от очите

11.Контрасти на цвета. Едновременен контраст. Цвят в среда - температурен контраст.

12.Граничен контраст. Контраст на близки и далечни планове в композицията.

13.Неедновременен контраст

14.Еднозначна индукция на цвета

15.Повишена чувствителност към цветното виждане

Литература по темите:

1. Да Винчи,Леонардо Трактат за живописта "Касталия" София 1995

2. Дьолакроа,Й. Дневник "БХ" София 1980

3. Кандински, В. За духовното в изкуството "Касталия" София 1995

4.Райън,Р. Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ. изд.Дуо дизайн София

5. Райчев,Р. Опит за анализ на философско-естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци Проблеми на изобразителното творчество, кн.2 "Зограф"1997

6. Райчев,Р. Символика на цвета в изобразителното изкуство Цвят и обучение. Межд. конференция, Варна 1999

7. Райчев,Р. Цветовете в изкуството ЛИК София 2005

8. Стармър,А. Цветовете енциклопедия "Книгомания" София 2005

9. Хунгер,Х. Империя на ново средище. ЛИК София 2000

Средства за оценяване:

Изпълнение на практически задачи през семестъра

Практическите задачи имат основно значение за развитието на чувството за колорит и хармония, за нагледното възприемане на промените в цветовата среда предизвикано от условията на противозначната индукция на цвета. Доказването на практика чрез проверка е така необходимо за затвърждаването на теорията.

В оформянето на оценката участват три компонента:

а. Оценка на работата на студента в ателието

б. Тест за проверна на теоретичните знания

в. Семестриален изпит

Тежестта на отделните компоненти при формиране на оценката е:

1. Оценка на разработените в ателието практически задачи 70%

2. Проверка на теоретичните знания 30%