BAFB525 Социално осигуряване

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за социалното осигуряване въз основа на които се изграждат техните познания за социалното осигуряване и по-точно за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и доброволно осигуряване. Разглеждат се общи въпроси на икономиката и организацията на социалното осигуряване. Прави се кратък исторически преглед на развитието на социалното осигуряване в нашата страна до 1990 год. и се дава кратко описание на реформите в тази сфера в други страни през последните десетилетия. Анализира се необходимостта от реформа на социалното осигуряване у нас и нейните основни етапи. Специално внимание се отделя на специфични въпроси на организацията и управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Курсът интегрира теорията с реалната практика.

• Да предостави знания и умения в областта на икономиката и организацията на социалното осигуряване;

• Да представи съвременните финансови схеми на организация на осигурителните фондове;

• Да разкрие същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на фондовете за социално осигуряване от капиталов тип в България;

• Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с осъществяването на социалното осигуряване – лицензиране на осигурителни дружества, администриране, управление на активи, изплащане на средства под различни парични форми – пенсии, обезщетения и др.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същностните характеристики на финансовата организация на социалноосигурителните фондове при разходопокривния и капиталообразуващите модели;

• Видовете пенсионни фондове от капиталов тип и институционалната им организация;

• Регулирането на фондовете за допълнително социално осигуряване , обектите и техниките за надзор;

• Особеностите на управлението и надзора върху инвестирането на активите на фондовете за допълнително осигуряване;

2) могат:

• Да разграничават социалното осигуряване от такива понятия като застраховане, социално подпомагане и др.

• Да анализират различните подходи при финанансиране на осигурителните фондове;

• Да дискутират стимулиращите и регулиращи функции на държавата в развитието на частните осигурителни фондове;

• Да анализират съвременните реформи на системата на социално осигуряване в страните с развита пазарна икономика;


Предварителни изисквания:
Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика;

Корпоративни финансиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата

1 Същност, цел и функции на социалното осигуряване.

2 Социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности,вноски и плащания.

3 Финансова организация на осигурителните фондове.

4 Развитие на социалното осигуряване в нашата страна.

5 Държавно обществено осигуряване.Принципи, обхват, вноски, осигурителен доход и стаж. Права на осигурените лица, пенсии. Фондова организация.Национален осигурителен институт.

6 Задължително здравно осигуряване.

Принципи и обхват.Здравносигурителни вноски.Задължения и права на здравноосигурените лица.

7

8 Дружества за допълнително социално осигуряване-пенсионноосигурителни дружества.

9 Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване .

Принципи и обхват на лицата.Индивидуални осигурителни партиди. Осигурителни вноски и права на осигурените лица.

10 Инвестиране на активите на допълнителните пенсионни фондове и резервите в пенсионноосигурителното дружество.

11 Допълнително доброволно осигуряване.

12 Контрол върху социалното осигуряване – Основни черти. Контрол върху задължителното обществено социално осигуряване.

13 Държавно регулиране и надзор в допълнителното осигуряване.

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна литература:

1. Данева Ив. Електронен учебник – 2010, публикуван в информационната система за електронно обучение MOODLE - НБУ .

2. Данева, Ив. Капиталовото осигуряване за адекватни и устойчиви пенсии, С., 2016

3. Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. “Ценов”, Свищов, 2004.

4. Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

5. Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Допълнителна литература:

6. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

7. Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

8. Дулевски, Л., Л.Стефанов, Осигурителни системи и фондове в България, С.,1999 год.

9. Христосков, Социално осигуряване. ИК “Труд и право”, С., 2010.

Нормативна уредба

10. Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2012 г.)

11. Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., и 103 от 2005 г. )

Интернет страници

www.fsc.bg

Интернет страници на пенсионноосигурителните дружества и на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Средства за оценяване:

тест или презентация по тема - 50%

задание - 50%