BAFB500 Финансово счетоводство

Анотация:

BAFB 500 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Преподавател: доц. д-р Диана Петрова

Курсът обхваща в логическа последователност главните теми и проблеми на дисциплината Финансово счетоводство. Специално внимание се обръща на правилата, подходите и методите за създаване, обработване, систематизиране и обобщаване на счетоводна информация за разнообразните отчетни обекти и операции при осъществяване на стопанската дейност на предприятието, както и на изискванията по отношение годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите му отчети.

Основните цели са:

- да се формира достатъчно добър фундамент от теоретични знания в областта на финансовото счетоводство, които имат значение за възможностите на студентите да познават и да използват правилно счетоводната терминология, да боравят добре със счетоводната материя, да разбират философията на счетоводството и на прилаганите счетоводни стандарти;

- разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курса по Основи на счетоводството;

- създаване на умения и нагласи за правилно прилагане на теоретичните познания при решаването на конкретни практически ситуации, както и способности за правилно интерпретиране и ефективно използване на счетоводната информация.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теоретичните постановки, правилата и подходите за осигуряване на счетоводна информация за стопанската дейност на предприятието;

- организацията, методологията и методиката за счетоводното отразяване на определени отчетни обекти и стопански операции в предприятието;

- изискванията, свързани с годишното счетоводно приключване и съставянето на годишния финансов отчет на предприятието.

2) могат:

- да прилагат правилно теоретичните си познания при счетоводното интерпретиране и анализиране на конкретни ситуации от реалната практика;

- да вземат обосновани решения, свързани със създаването и използването на счетоводната информация в предприятието.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения по:

- Основи на счетоводствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРС

BAFB 500 ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

Преподавател: доц. д-р Диана Петрова

1. Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятието

2. Счетоводно отчитане на получените заеми

3. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи

4. Счетоводно отчитане на изваждането от употреба на дълготрайни материални активи

5. Счетоводно отчитане на ремонта на дълготрайни материални активи

6. Амортизация на дълготрайните материални активи.Методи на амортизация.Амортизационна политика на предприятието

7. Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи

8. Счетоводно отчитане на финансовите активи

9. Счетоводно отчитане на материалите

10. Счетоводно отчитане на стоките

11. Счетоводно отчитане на продукцията

12. Методи за оценяване на материалните запаси при тяхното потребление

13. Същност и характеристика на разходите на предприятието като обект на счетоводно отразяване. Класификация на разходите

14. Счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи

15. Счетоводно отчитане на разходите по видове дейности на предприятието

16. Счетоводно отчитане на финансовите разходи

17. Счетоводно отчитане на извънредните разходи

18. Същност и характеристика на приходите на предприятието като обект на счетоводно отразяване. Счетоводно отчитане на приходите от продажби на предприятието

19. Счетоводно отчитане на финансовите приходи

20. Счетоводно отчитане на извънредните приходи

21.Счетоводно отчитане на валутните операции

22.Счетоводно отчитане на вноса на стоки

23.Счетоводно отчитане на износа на стоки

24.Счетоводно отчитане на финансовите резултати на предприятието

25. Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието с персонала

26.Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието с осигурителни организации

27.Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието с държавни институции и ведомства

28.Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието с клиенти и доставчици

29.Годишно счетоводно приключване – същност, подготовка и етапи

30. Годишен финансов отчет на предприятието – съдържание и структура.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др.,

Основи на счетоводството, София, Университетско издателство

„Стопанство”, 2009 г.

Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието,

София, Издателство „Ромина”, 2008 г.

Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София,

Издателство „Форком”, 2006 г.

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни

предприятия, ДВ, ноември, 2007 г.

Международни стандарти за финансови отчети, приети с

ПМС № 207/07.08.2006 г., обнародвани ДВ октомври, 2006 г.

Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б

консулт”, 2004 г.

Средства за оценяване:

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка /

Провеждане на две контролни работи за текущ контрол.Вземат се предвид също участието и активността на студента по време на занятия.

Процентното разпределение на всяка от формите на проверка на компетенциите в крайната оценка е както следва:

- 90%- оценки от контролните работи

- 10% - участие в семинари