BAMB539 Самостоятелна работа: Маркетинг микс

Анотация:

Целта на Самостоятелната работа “Маркетинг микс” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на маркетинга чрез практическото решаване на казуси, проблемни ситуации и семинари.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: (1)разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга и се представя неговият категориен апарат; (2) изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и (3) начините на изграждане на маркетингова информационна система; (4) фокусира се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; (5) представят се процесите на разработване на целевия пазар на фирмата; (6) задълбочено се изясняват особеностите на елементите на маркетинг микса, но изцяло подчинени на семинарни занятия, казуси, анализ на проблемни ситуации, решаване на практически задачи.

По този начин изцяло по практически начин се усвоява спецификата и основните проблеми на основите на маркетинга и се въвеждат основните понятия и методи, които са характерни за курса.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 съвременните виждания за същността на маркетинга и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите, чрез решаване на казуси и проблемни ситуации.

 процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят, чрез решаване на практически задачи.

 Разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията чрез прилагане на знанията напрактика;

 Получават знания за значението и основните характеристики на елементите на маркетинг микса на организацията, с помощта на практически задачи.

2) могат:

 Да използват маркетинговия категориен апарат напрактика;

 Да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 СЪЩНОСТ, НЕОБХОДИМОСТ, КАТЕГОРИЕН АПАРАТ НА МАРКЕТИНГА. СР 2

2 МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА. СР 2

3 МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. СР 2

4 МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ. СР 2

5 ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ. СР 4

6 ПАЗАРНО СЕГМЕНТИРАНЕ. ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР. СР 2

7 ПРОДУКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС СР 4

8 ЦЕНАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС. СР 4

9 ДИСТРИБУЦИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС. СР 4

10 МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ. ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ. СР 4

Литература по темите:

1. Котлър, Ф., Фернандо Триас де Бес, Въведение в маркетинга, Класика и стил, 2013

2. Котлър Ф., Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

3. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

4. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

5. Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

6. Младенова, Г., колектив, Маркетинг, Издателски комплекс – УНСС, 2012

7. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

8. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 2006.

9. Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

10. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

11. Kotler, Ph., Kotler for Marketing. How to create,win and dominate markets, free press,2012

Средства за оценяване:

казус, тест