BAMB519 Пазарна организация

Анотация:

ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Да представи съвременното развитие на теорията и практиката за оценяване на пазарната структура

• Да представи дефектите на пазара и динамиката на несъвършената конкуренция

• Да обясни детерминантите на пазарната структура и „правилата на играта”

• Да разкрие закономерностите на ценообразуването в голямата фирма

• Да представи механизмите на обществените корективи на неефективната конкуренция

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• критериите за оценка на функционирането на пазарния механизъм и алтернативните подходи за анализ на функционирането на отрасъла и голямата фирма;

• детерминантите на пазарната структура и „правилата на играта” в условията на несъвършена конкуренция;

могат:

• да прилагат концепцията за разходите, конкуренцията и ценообразуването в голямата фирма в условията на несъвършени пазари, да отчитат влиянието на ограничителната и дискриминиращата политика в дейността им;

• да отчитат микроикономическите ефекти и макроикономическите последствия от действието на несъвършените конкуренти;

• да познават механизмите на обществените корективи на неефективната конкуренция


Предварителни изисквания:

Микроикономика, Макроикономика, Основи на Управлението, Маркетинг,

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА

1. Необходимост, функции и задачи на теорията на пазарната организация

Микроикономика и индустриална икономика.

Характеристика и функции на пазара. Пазарен резултат и пазарни дефекти. Критерии за оценка на действието на пазара. Концепция за резултативността (ефективността). Конкуренция и монопол.

Пазар и отрасъл (индустрия). Пазар и ролята на голямата фирма. Базов модел „структура - поведение – ефекти”.

2. Пазарна структура и равнище на конкурентност

Дефиниране на пазара. Пазарни количествени показатели.

Определяне на конкуренцията. Поведенческа и структурна концепции. Пазарни структури и непълна конкуренция. Характеристики на продавача. Характеристики на купувача. Достъп до пазара. Концепция за работещата конкуренция. Социалнополитически достойнства на съвършената конкуренция. Икономически достойнства на съвършената конкуренция. Работеща конкуренция.

3. Организация на фирмената дейност и приемане на решения. Граници на фирмата

Институтът на частната собственост като основа за възникване и функциониране на фирмата. Ефекти на частната собственост върху стопанското поведение на фирмата

Модели на фирмено поведение. Ограничена рационалност и ролята на информацията в дейността на фирмата. Максимизиране на печалбата: теории и реалности.

Договорна природа на фирмата. Граница между фирмата – организация и пазара. Налагане на регулираща структура. Структура на фирмата.

4. Концентрация в отрасъла и пазарна сила/мощ

Значимост на проблема „концентрация в отрасъла и пазарна сила/ мощ”. Дефиниция на отрасъла и ограничения на традиционния подход за анализ на пазарната структура. Икономическа и пазарна мощ.

Източници на концентрацията на пазара - икономии от мащаба и бариери за влизане/излизане от отрасъла: структурни и стратегически бариери за влизане. Измерители на концентрацията в отрасъла. Концепцията за състезателните пазари или пазари с потенциална конкуренция. Концентрация и ефективност. Тенденции в развитието на концентрацията. Минимален ефективен размер на фирмите - МЕР.

5. Икономиите от мащаба на производството като базова детерминанта на пазарната структура. Сливания и поглъщания

Възвращаемост от мащаба и дългосрочни разходи: поведение на фирмата и структура на отрасъла. Дългосрочни разходи и пазарна/отраслова структура.

Икономии от мащаба на производството. Вътрешни икономии от мащаба на производството. Икономии от обучението и сферата на производството.

Дефиниране на поведението „сливане” и „поглъщане”. Мотиви за сливане и поглъщане. Видове сливания. Интеграционни сливания. Диверсификационни (конгломератни)сливания. Политика по отношение на сливанията и придобиванията

6. Диференциация на продукта и реклама

Условия и източници за продуктова диференциация. Показатели за диференциация на продукта. Хоризонтална диференциация на продукта – модел на монополистична и олигополна конкуренция. Диференциация по разположение и по разположение и цена. Продуктова диференциация и ценова дисперсия. Вертикална диференциация.

Реклама и диференциация на продукта. Реклама и рекламни цели. Връзка между рекламни разходи, продажби, цени, пределни разходи и еластичност. Ефективност от рекламата и рекламните разходи.

7. Стратегическо поведение: влизане и излизане

Структурен анализ на конкуренцията. Петте конкурентни сили на отрасъла. Интензивност на конкуренцията. Заплаха от потенциални конкуренти. Заплаха от заместители. Конкурентна сила на доставчици. Конкурентна сила на купувачи. Конкурентни предимства - лидер в цените или предимство в диференциацията на продукта. Стратегически решения за влизане в отрасъла и фирмени стратегии. Агресивно, хищническо поведение и хищническо ценообразуване.

8. Практики на ценообразуване на несъвършените пазари

Ценообразуване на множество продукти, създавани в една фирма. Трансферно ценообразуване. Методи на фирмено ценообразуване. Ценообразуването на основата на средните разходи.

Ценообразуване на основата на конкурентните цени. Ценообразуване от търсенето и влиянието на диференциацията на продукта. Избор на крайна цена и ценови промени. Ценова дискриминация. Три степени на ценова дискриминация. Дъмпинг.

9. Иновации и иновационна политика на фирмата.

Източници за развитие на иновационния процес, риск и провал. Причини за провала в иновациите. Закрила на индустриалната и интелектуалната собственост. Патенти, лицензии, търговска марка, промишлен дизайн и авторски права. Взаимовръзка между иновации и пазарна структура. Конкуренция в иновациите и склонност към иновации. Микро- и макроефект от иновациите. Иновации и международна конкуренция.Ролята на държавата в изследванията и развитето на технологиите.

10. Държавна намеса на несъвършените пазари.

Необходимост и насоки на държавната намеса. Антитръстовска политика на държавата на несъвършените пазари. Насоки на действия на антитръстовското законодателство. Структура на пазара и поведение на фирмите. Резултати от прилагане на антитръстовското законодателство. Регулираща държавна политика на несъвършените пазари. Регулиране на естествения монопол. Икономическо регулиране ограничаващо конкуренцията. Социално регулиране за защита на потребителите, трудещите се и за опазване на околната среда. Индустриална политика.

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

• Ракарова С. , Еленкова А ., Индустриална икономика, НБУ,2012.

• Танова П. Пазарни структури ,Университетско издание “Стопанство”, 2008.

• Ракарова С. Микроикономикс І и ІІ част С.:Университетско издателство”Стопанство”, 1996 и 1998.

• Hyman, David N. Modern microeconomics : anlysis and applications.

• Stead R.,P.Curwen and K.Lawer. Industrial economics. Theory, Applications and Policy. McGraw-Hill, 1997.

• Church J. and R.Ware. Industrial Organization. Astrategic Approach. McGraw-Hill, 2000.

• Greer D.F. Industrial Organization and Public Policy. Third Edition.Macmillan, 1992.

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите:

Обща оценка 100%, (над 51% - среден, над 61% - добър, над 71% - среден, над 81% - отличен)

в т.ч. (1) първо контролно 25% чрез електронната платформа Мудъл

второ контролно 25%

или изпит по време на сесията 50%

(От изпит се освобождават студентите, които имат две положителни оценки от контролните).

(2) задание - презентация на анализ на фирма или отрасъл – 25% (изискванията за разработване на анализ и презентация са на страницата на курса в Мудъл).

(3) участие в семинари (решаване на задачи, участие в дискусии) 25%