BAMB520 Практика

Анотация:

Целта на практиката е да даде знания и да формира у студентите умения за същностните аспекти на продуктовата политика в компаниите, като част от общата маркетингова стратегия. Тя има за цел задълбочаване на теоретико-методологическите знания, за съвременната пазарна инфраструктура и ролята и мястото на продуктовата политика в нея.

Разработването на практиката ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите към различните елементи на продуктовата политика и формирането на активно отношение към тази политика във връзка с изграждането на конкурентноспособна маркетингова стратегия като цяло.

Оценката на практиката се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на практиката, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на практиката пред комисия.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността, ролята и значението на продуктовата, политика в съвременния бизнес в качеството им на обективна икономическа категория;

ролята и значението на стопанската инфраструктура на съвременната правова държава и за икономическите взаимоотношения на главните пазарни субекти, преведени на езика на фирмената политика и в частност приноса за това на продуктовата политика.

2) могат:

да разграничават особеностите на различните видове фирмени политики и стратегии, спецификата на конкретните фирмени действия, конкретната технология и съответните приоми за постигане на фирмените цели с помощта на продуктовата политикаи нейните съвременни особености.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни познания по маркетинг

Основни познания по икономиксФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Получаване на заданието

2. Събиране на литература и информация за написването на практиката

3. Написване на практиката

4. Подготовка за защита на практиката

5. Защита на практиката

Литература по темите:

1. Абаджимаринова, Румяна, Търговска марка бренд, изд. Сиела- Софт енд паблишинг,София 2006

2. Брестничка, Румяна.Управление на търговските марки . С.Стопанство,2004

3. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. С.,2003

4. Балева,В,Продуктова политика, УИ "Стопанство",2007

5. Кумар Ношур, Иновациите - нашият голям шанс, Издателство: Мениджър, 2009

6. Питър Дракър, Иновации и предприемачество, Издател: Класика и Стил, 2002

7. Мишел Сире, Жан Ламиман, Успешната иновация - как да насърчим и развием добрите идеи, Издател: Класика и Стил, 2003

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%