BAMB506 Потребителско поведение

Анотация:

• Курсът цели да задълбочи познанията на студентите в областта на маркетинга и конкретно в психологията на поведението на потребителите. Дисциплината е гранична- между психология и маркетинг. Цели се разбирането на потребителския профил и процеса на вземане на решение за покупка. Разглеждат се някои съвременни школи и възгледи в областта на опознаването на потребителското поведение.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

 Силвия Зарева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще: 1. Знаят : особеностите на потребителското поведение, характеристиките на възприятията и абстракциите, начините на вземане на решение за покупка

Могат : да съставят потребителски профил, да разработват проучвания на потребителското поведение


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

• маркетинг

• основи на мениджмънта

• икономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.1.ПОВЕДЕНИЕТО НА КУПУВАЧИТЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПРИ ПОКУПКА

- Бюджетни ограничения

Представяне на потребителските предпочитания с помощта на кривите на безразличие

Фактори, определящи поведението на купувача

Културни фактори

Социални фактори

Личностни фактори

Начин на живот

1.2. Психологически фактори

2. ВИДОВЕ СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Психографска сегментация, сегментация по начин на живот

Техника на сегментацията по начина на живот

Приложение на сегментацията по начина на живот

Сегментация на база различното потребление

Сегментация по марка

Продуктова – потребителска сегментация

Сегментация по лоялност

Сегментация по ситуация

Разделяне на пазара на сегменти в зависимост от ползите

Продуктово позициониране

Бъдещето на подходите разделяне на пазара на сегменти

3. СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ

3.1. Класификация на групите

3.2. Референтни групи

Причина за признаване на влиянието на референтната група

Влияние на референтната група при избора на марка продукт

Същността на влиянието на референтната група

Разнообразието на влиянието на референтната група

Коя референтна група доминира?

3.3. Маркетингови изводи според личното мнение

4. ЛИЧНОСТ И САМООЦЕНКА

4.1. Теории за личността

Основни теории за личността. Психоаналитична теория на личността

Теории, спомагащи разработването на маркетингови стратегии

4.2. Критичен преглед

4.3. Детерминанти на потребителското поведение

5. ПРИРОДАТА И РОЛЯТА НА МОТИВИТЕ

5.1. Природата на мотивите

5.2. Класифициране на мотивите

5.3. Свойства на стимулите

5.4. Фактори, определящи потребителското поведение

5.5. Структура на мотивите

Йерархия на мотивите според Маслоу

Проучване на мотивацията на купувачите

Изводи за пазара

6. ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА

6.1. Усвояване на информацията

6.2. Диференциални прагове

6.3. Преднамерено и непреднамерено внимание

7. УЧЕНЕ И ПАМЕТ

7.1. Характеристика на придобиването на познания

7.2. Основни принципи на придобиването на познания

7.3. Подсилващи програми

7.4. Ниво и степен на познание

7.5. Памет

8. ТЕОРИИ И МОДЕЛИ НА ОТНОШЕНИЯТА

8.1. Теория на съответствието

8.2. Теория за баланса

8.3. Теория на познавателно несъответствие (Лиън Фестинджър, 1957г.)

8.4. Приложение на рекламата

8.5. Отношения

Дефиниции на отношението

Характеристика на отношението

Функции на отношението

9. КОМУНИКАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС

9.1. Фактори, зависещи от източника

9.2. Влияния върху ефективността на източниците

10 . ИНФОРМАЦИЯТА - ЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОЦЕС

10.1. Процесът на вземане на решение от потребителя

10.2. Изучаване на процеса на търсене на информация

Определяне източниците на информация

Определяне влиянието на източниците

10.3. Процес на вземане на решение за покупка от потребителя.

Търсене и оценка

11. ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ МОДЕЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

11.1. Микроикономически модел

11.2. Макроикономическа гледна точка

11.3. Съвременни модели

11.4. Цели на потребителското изследване

11.5. Маркетингови проучвания на потребителското поведение

11.6. Методи на набавяне на информация за потребителите

11.7. Измерване на потребителски характеристики

Литература по темите:

Кръстева , Невяна Стефанова МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Avangard Prima, ISBN-10: 954-323, София, 2007

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н., „Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, ISBN: 978-954-323-548-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

2. Кръстева Н.,„Маркетинг по време на рецесия”- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

3. Кръстева Н.,„Дистрибуционна политика. Стопанска логистика”- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

4. Кръстева Н.,„Основи на маркетинга”- ISBN: 978-954-323-561-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, 290стр.

Средства за оценяване:

Междинен тест- 30%

Финален тест – 40%

Участие в активни

учебни форми- 30%