INTB509 Дизайн за жилищна среда за деца

Анотация:

• Целта на курса е да даде на студентите познания и умения необходими за проектирането на жилищна интериорна и екстериорна среда за деца, която да отговаря на специфичните за проблематиката изисквания и да е благоприятна и пълноценна за развитието на децата.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните зависимости и принципи при проектиране на дизайн за жилищна среда за деца;

• запознати са със спецификите, отличаващи дизайна за деца от този за възрастните;

• запознати са със стандарти и нормативи при изграждането на среда за деца;

• запознати са с основни понятия и термини в областта на дизайна за детска среда.

2) могат:

• да проектират интериорна и екстериорна жилищна среда за деца в различни възрастови групи;

• да изграждат проекти за жилищна среда за деца, отчитайки различни аспекти и прилагайки индивидуален подход, съобразен с конкретния потребител и неговите нужди, включително и за деца със специфични потребности;

• да прилагат адекватни за детската среда стилистика, формоизграждане и цветност;

• да проектират, така че жилищната среда за деца да е безопасна и благоприятна за здравето на децата.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• интерес към дизайна за деца;

• познания по методология на дизайна;

• умения в областта на дизайнерското проектиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Специфики, същност и задачи на дизайна за детска среда лекция/дискусия 1/1

2 Периодика на детското развитие

лекция/дискусия 1/1

3 Игрова дейност и видове игрови средства лекция/дискусия 1/1

4 Продуктдизайн за деца лекция 2

5 Продуктдизайн за деца – практическа разработка практическо занимание 2

6 Дизайн на детската стая

Адаптация на детска стая съответстваща на възрастта на детето - 0 до 3 години и предучилищна възраст /тенденции, зониране, организация, обзавеждане, изисквания/ лекция 2

7 Дизайн на детската стая

Адаптация на детска стая съответстваща на възрастта на детето - начална училищна възраст /тенденции, зониране, организация, обзавеждане, изисквания/ лекция 2

8 Дизайн на детската стая

Адаптация на детска стая съответстваща на възрастта на детето - тийнейджърска и младежка стая

/тенденции, зониране, организация, обзавеждане, изисквания/ лекция 2

9 Дизайн на детската стая

Адаптация на детска според броя на децата - стая за две и повече деца /тенденции, специфики, зониране, организация, обзавеждане, изисквания/ лекция 2

10 Дизайн на детска стая – практическа разработка практическо занимание 1/1

11 Място на детето

в жилищната среда на възрастните лекция 2

12 Екстериор за деца към жилишната среда – средства за игра в екстериора

Адаптиране на средата към възрастта на детето лекция 2

13 Стандарти и нормативи за изграждане на безопасна игрова среда

в екстериора на жилището лекция 2

14 Частна екстериорна среда за деца –

Практическа разработка практическо занимание 2

15 Семестриален конферанс. Оценяване за освобождаване от изпит. дискусия 2

Литература по темите:

Анна Стармър „Цветовете: Енциклопедия“, Книгомания, 2010

Колин Кейхилл „Интерьер дома. Детская“,Ниола 21-й век, 2004

Ганка Илиева „Психология на детското развитие“, Берже, 2002

Генчо Пирьов „Детето“, Веда словена – ЖГ, 1998

Грация Фреско, Сара Киари „Къща по размер на детето“, ТАРА Пъблишинг, 2012

Мариана Егарас „Малки детски стаи“, Книгомания, 2010

Jennifer Levy “Kid’s Rooms. Ideas and Projects for Children’s Spaces”, Chronicle Books,2001

Judith Wilson “Children’s spaces from zero to ten”,Ryland Peters&Small,2001

Patricia Bueno “Everything for Kid’s rooms”,Atrium Group, 2004

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущият контрол е на базата оценяване на разработки на идейни проекти по три основни теми, свързани с дизайна за жилищна срeда за деца по поставени теми.

Всеки един от идейните проекти следва да се разработи във вид на:

• І Етап – Проучване – представено във вид на презентация;

• ІІ Етап - Идеен проект – представен ;

Ако студентът няма оценки от текущия контрол, финалното оценяване се формира на базата на представяне на разработена семестриална задача.