ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD)

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите знания и умения за двуизмерно чертане на архитектурни проекти с AutoCAD. В курса се усвояват всички инструменти и команди в програмата AutoCAD за прецизно чертане на праволинейни и криволинейни обекти, параметрични геометрични фигури, видове щриховки и заливки, видове оразмеряване на архитектурни чертежи и тяхното модифициране.

Курсът е подплатен с многобройни примери и упражнения за изграждане на архитектурни чертежи и двуизмерни проекции на интериорни пространства.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Явор Жаблянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

принципи и техники за изграждане на векторен двуизмерен CAD чертеж.

2) могат:

да изграждат сложни двуизмерни архитектурни чертежи с AutoCAD.


Предварителни изисквания:
Студентите, записали този курс, трябва да:

могат да работят с персонален компютър и операционна система Windows;

притежават лементарна компютърна грамотност;

ползват английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Запознаване с интерфейса на програмата AutoCAD. Менюта, ленти с инструменти, палитри, информационна лента

2. Настройки на програмата AutoCAD. Настройки на интерфейса, настройки на мерни единици и ъгли, настройка на мрежата, настройки за залепване. Функционални бутони.

3. Координатни системи и навигация – Видове координатни системи. Навигационни инструменти на програмата. Видове ортогонални проекции. Контекстни менюта. Видове селектиране на обекти.

4. Чертане на праволинейни обекти – линия, мултилиния, правоъгълник и многоъгълник. Параметри на линията

5. Чертане на криволинейни обекти – окръжност, дъга, пръстен, елипса, сплайн. Параметри на изчертаването.

6. Основни модификатори. Местене, завъртане, отстояние, огледално изображение, копиране, скалиране.

7. Други модификатори. Прекъсване, изрязване, удължаване, разтегляне, скосяване, заобляне и др.

8. Множества и групи. Видове множества и начини за създаването им. Създаване на групи и тяхното модифициране.

9. Упражнение за чертане. Чертане на помещение по зададени размери и координати.

10. Обектно проследяване и слоеве. Начини за обекно проследяване. Създаване на слоеве и промяна на техните параметри. Параметри на контур.

11. Средства за оразмеряване на архитектурни чертежи. Видове оразмерителни инструменти. Настройка на стилове за оразмеряване.

12. Щриховки и запълване. Видове щриховки и настройка на техните параметри. Видове запълване.

13. Блокове. Използване на готови блокове. Създаване на блокове. Вмъкване на обекти от други програми.

14. 2D булеви операции и региони. Създаване на региони и преобразуване на линии в полилинии.

15. Упражнение за чертане. Чертане на сложен архитектурен план по зададени размери и координати. Разполагане на обектите по слоеве с нанасяне на оразмеряване, щриховки и блокове.

Литература по темите:

1. Прoфeсиoнaлни oснoви нa АutоCАD 2006, Джордж Омура, Издателство “Софт Прес”

2. АutоCАD 2007. Пълeн прoфeсиoнaлeн спрaвoчник, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”

3. АutоCАD 2007 - Пълeн Спрaвoчник, T. T. Джoрдън, Издателство “Алекс Софт”

4. АutоCАD тaйни, Дaн Aбът, Издателство “Алекс Софт”

5. AutoCAD 2009 в лесни стъпки, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”

Средства за оценяване:

Периодични тестове, които имат за цел да покаpзват усвоените до момента умения за чертане с AutoCAD