ARTB798 Проект "Дизайн на детската среда"

Анотация:

.Това е извънаудиторна форма на обучение, свързана с курс ARTB 525 и с изучаваната материя в този курс.

.Студента избира задача близка по съдържание до основната му задача в курса, като се стреми на базата на препоръките и забележките при основната си задача да разработи самостоятелно проект.

.Задачата се избира съвместно с преподавателя и по негово усмотрение разработката може да бъде и по-детайлно проектиране на елемент от основната задача.

.Преподавателя трябва да съобрази обема на задачата за самостоятелна работа така , че да не отнема повече от 30 часа работа по нея.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Да дефинират проблемите и целите на продукти , предназначени за потребление от деца в детски зони.

МОГАТ:Да представят и реализират дизайнерски проект в областта на детската среда.
Предварителни изисквания:
Да са записали курс ARTB 525

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Проекта трябва да съдържа:

Чертеж на ситуацията на избраната зона

Чертеж на изделието избрано за проектиране

Цветни решения

Графични решения (ако има такива)

Ергономични схеми

Визуализация : макет,компютърно изображение или перспективна рисунка на ръка.

Литература по темите:

Като литературата в курса.

- авт.колектив ,,Играта и играчката в живота на детето"-Държавно издателство ,,Народна просвета"-София,1979

- авт.кол.с р-тел проф.Елка Петрова,,Комплексни функции на играчката",

издателство на Университет Бургас.

- доц.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976г

- проф.Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995гСофия.

- проф.Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

Средства за оценяване:

На края на семестъра студента представя разработката си по договаряне с преподавателя, или в последния учебен ден или по време на изпита (ако се явява на такъв) и получава оценка за работата си.