ARTB691 Самостоятелна работа "Дизайн на градска среда"

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с обществената среда като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина- уютно и спокойно място за пребиваване; дава познания по проектирането й оформлението й; въздействието на цвета, осветлението, материалите и настилките, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на хората; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на организацията на обществената среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват знания и умения да проектират елементи на градската среда по индивидуални задачи.
Предварителни изисквания:
Познания по архитектурно чертане, 3D компютърно моделиране, макетиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Поставяне на задача: Дизайн на елементи на градската среда по избрана тема

1. Поставяне, избор и изясняване на задачата.

2. Проучване по темата - събеседване и създаване на задание за проектиране.

3. Оформяне на концепция.

4. Скициране и графично представяне на идейните проекти.

5. Избор на решение от представените три варианта.

6. Създаване на мек (провизорен) макет.

7. Работа по обемното изграждане на окончателния вариант.

8. Оформяне на изобразителните материали за дмонстрация при защита на бакалавърска теза.

Литература по темите:

Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране : Моногр. / Ред. Здравко Г. Генчев . - София : ЕнЕфект, 2008.

Средства за оценяване:

Курсова работа/Проект;

Конферанс.